logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 22 października 2015 r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, parter, pok. nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http:// www.katowice.witd.gov.pl oraz na stronie internetowej BIP zamawiającego w zakładce pt. „Przetargi” na stronie internetowej: http://witdkatowice.sisco.info

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych zamawiającego w lokalizacjach zamawiającego tj.: 1.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38, 2.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Oddział Wydziału Inspekcji w Częstochowie,42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62, 3.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Oddział Wydziału Inspekcji w Cieszynie,43-400 Cieszyn, ul. Dojazdowa 17, 4.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, Oddział Wydziału Inspekcji w Wodzisławiu Śląskim,44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8.

W zakres świadczenia usług pocztowych wchodzi:

1) przyjmowanie, grupowanie, segregowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla zamawiającego, dla każdego wskazanego przez zamawiającego adresu w kraju i za granicą, przy czym przez grupowanie i segregowanie rozumie się uporządkowanie przez wykonawcę przesyłek pocztowych według ich adresu w celu przemieszczenia z miejsca ich nadania do placówki pocztowej właściwej dla ich doręczenia,

2) dokonywanie przez wykonawcę zwrotów zamawiającemu przesyłek pocztowych niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania nadawcy wyłącznie do lokalizacji zamawiającego wymienionej w pkt.1,

3) usługa dodatkowa wykonawcy dotycząca obrotu krajowego i zagranicznego w zakresie zwrotnego stwierdzenia odbioru przesyłek pocztowych zamawiającego,

4) usługa dodatkowa wykonawcy w postaci odbioru przez wykonawcę przesyłek pocztowych zamawiającego przygotowanych do nadania i dostarczanie ich do placówek pocztowych wykonawcy z wszystkich lokalizacji zamawiającego,

5) przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem wartości oraz uszkodzeniem z lokalizacji zamawiającego.

Pod pojęciem przesyłki pocztowej należy rozumieć przesyłki listowe, o wadze do 2.000 g (Gabaryt A i B) wymienione szczegółowo w załączniku nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyszczególnienie rodzajów przesyłek pocztowych oraz ich szacunkowe ilości do nadania w okresie realizacji umowy, przewidywane przez zamawiającego zostały zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawców obowiązuje świadczenie usług pocztowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) oraz aktami wykonawczym wydanymi na jej podstawie,

2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468),

3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - w zakresie doręczeń przesyłek,

4) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619) - w zakresie doręczeń przesyłek,

5) międzynarodowych przepisów pocztowych,

6) regulaminu świadczenia usług, które stanowią przedmiot zamówienia, wydanymi przez wybranego wykonawcę w zakresie nie sprzecznym z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawartej umowy z wybranym wykonawcą.

1) Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek pocztowych świadczona była do każdego wskazanego przez zamawiającego adresu w Polsce i za granicą kraju objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.

2) Usługi będą świadczone na obszarze całej Polski i za granicą kraju, z zachowaniem poniższych terminów: a) krajowe przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe nadawane przez zamawiającego, w danym miesiącu kalendarzowym zostaną doręczone w taki sposób, że minimum 85% wolumenu przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez zamawiającego, zostanie doręczone lub awizowane w terminie do 2 dni od dnia nadania, przy czym przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym, b) krajowe przesyłki listowe rejestrowane niepriorytetowe (nie będące przesyłkami najszybszej kategorii) nadawane przez zamawiającego, w danym miesiącu kalendarzowym zostaną doręczone w taki sposób, że minimum 97% wolumenu przesyłek z danego miesiąca kalendarzowego nadanych przez zamawiającego, zostanie doręczone lub awizowane w terminie do 4 dni od dnia nadania, przy czym przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym, c) krajowe przesyłki listowe rejestrowane, zostaną doręczone lub w przypadku braku możliwości doręczenia, awizowane w terminie do 14 dni od dnia nadania, przy czym przesyłki przekazane po godzinie 15:00 uznaje się za nadane w następnym dniu roboczym. Zasady awizowania przesyłek wykonywane będą zgodne z postanowieniami zawartymi w pkt. 18.

3) Odbiór przez wykonawcę przesyłek pocztowych przygotowanych przez zamawiającego do nadania odbywać się będzie codziennie, w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz.15.00. Przyjmowanie przez wykonawcę przesyłek do nadania odbywać się będzie z lokalizacji wymienionych w tabeli A przez upoważnionego pracownika wykonawcy, po okazaniu stosownego pełnomocnictwa. Konkretna godzina przyjmowania do nadania przesyłek zamawiającego zostanie uzgodniona w trybie wzajemnych uzgodnień z wybranym wykonawcą, przy czym zamawiający wymaga, aby godzina odbioru przygotowanych do nadania przesyłek została ustalona w przedziale czasowym w godzinach od 11.00 do 15.00.

4) Odbiór przesyłek pocztowych przygotowanych przez zamawiającego do nadania będzie każdorazowo dokumentowany przez wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek (dla przesyłek zwykłych) w Pocztowej Książce Nadawczej wygenerowanej przy pomocy oprogramowań komputerowych wspomagających pracę zamawiającego (zawierającego dane zgodne z zawartymi w Pocztowej Książce Nadawczej) dla przesyłek rejestrowanych i dla przesyłek zwykłych. 5) Wykonawca obowiązany jest stosować Pocztową Książkę Nadawczą zamawiającego, jego własnego nakładu w postaci wydruku komputerowego wygenerowanego przy pomocy oprogramowań komputerowych wspomagających pracę zamawiającego.

6) Dostarczanie przesyłek pocztowych adresowanych do zamawiającego będzie odbywać się przez wykonawcę codziennie w dni robocze tj. przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 7.00 do godz.15.00 wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A. Konkretna godzina dostarczania przesyłek zamawiającemu zostanie uzgodniona z wybranym wykonawcą w trybie wzajemnych uzgodnień przy czym zamawiający wymaga, aby godzina dostarczenia przesyłek została ustalona w przedziale czasowym w godzinach od 10.00 do 12.00.

7) Wykonawca przedstawi zamawiającemu, w formie pisemnej lub elektronicznej, wykaz placówek pocztowych, które będą realizowały usługi wynikające z zawartej umowy.

8) Wykonawca musi posiadać na terenie kraju odpowiednią liczbę placówek pocztowych w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki pocztowej, czynnych we wszystkie dni robocze (poniedziałek - piątek) w dogodnych godzinach, z uwzględnieniem godzin popołudniowych.

9) Standard wszystkich placówek pocztowych, o których mowa w pkt. 7, musi zapewniać bezpieczeństwo przechowywania korespondencji oraz gwarantować dochowanie tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41 ustawy Prawo pocztowe.

10) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy pocztowej, o której mowa w art. 41 ustawy Prawo pocztowe oraz ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem ich zawartości.

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia przesyłek pocztowych własnym transportem, do wyznaczonej przez wykonawcę placówki mieszczącej się w Katowicach, Cieszynie, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim, w przypadku wystąpienia ze strony zamawiającego konieczności dostarczenia do tej placówki pocztowej przesyłki pocztowej, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 15:00 - 20:00, przy czym w takim przypadku przyjmuje się, iż przesyłka przekazana w tych godzinach została nadana w następnym dniu.

12) Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek pocztowych które stanowić będzie koperta odpowiednio zabezpieczona zgodnie z regulaminem świadczonych przez wykonawcę usług pocztowych. Wykonawca nie może nanosić na tych opakowaniach jakichkolwiek treści (znaków), które nie są niezbędne do prawidłowego nadania przesyłki (np. treści reklamowych).

13) Jeśli przesyłki listowe wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub opakowania właściwego dla wykonawcy - wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie od zamawiającego.

14) Zamawiający wymaga, aby wykonawca określił wzory oznakowania przesyłek pocztowych rejestrowanych i/lub priorytetowych, które będą stosowane przy oznakowywaniu przesyłek pocztowych (dopuszcza się przekazanie zamawiającemu wzoru pieczęci zastępującego ww. oznaczenia).

15) Nadanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przyjęcia przez wykonawcę od zamawiającego.

16) W przypadku zastrzeżeń dotyczących przekazanych do nadania i odebranych przesyłek pocztowych, osoba upoważniona przez zamawiającego wyjaśniać będzie powstałe zastrzeżenia telefonicznie z osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktów roboczych. Osobami upoważnionymi do reprezentowania zamawiającego i wykonawcy do kontaktów roboczych będą osoby, których dane teleadresowe zostaną zawarte w umowie z wybranym wykonawcą.

17) Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń dotyczących przekazanych do nadania przesyłek pocztowych z zamawiającym lub braku możliwości ich usunięcia w dniu ich odbioru, nadanie przekazanych do nadania przesyłek pocztowych nastąpi w następnym dniu roboczym, w którym możliwe będzie wyjaśnienie i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

18) Przy dostarczaniu przesyłek pocztowych rejestrowanych, w przypadku nieobecności adresata przesyłki, przedstawiciel wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki, ze wskazaniem w jakim miejscu (gdzie) i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin odbioru przesyłki pocztowej przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo; w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana będzie na adres nadawcy przesyłki pocztowej wraz z podaniem przyczyny nieodebrania.

19) Przesyłki pocztowe nadawane przez zamawiającego na specjalnych zasadach - w ramach prowadzonych przez zamawiającego postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych w administracji, wykonawca zobowiązany jest doręczać adresatom zgodnie z trybem doręczeń określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawie o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

20) W przypadkach przesyłek nadawanych przez zamawiającego na specjalnych zasadach - w ramach prowadzonych przez zamawiającego postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w administracji, wykonawca będzie zobowiązany do używania druków „za potwierdzeniem odbioru (ZPO)" odpowiednich do wykorzystania w prowadzonych postępowaniach na podstawie stosownych przepisów. W takich przypadkach wymagane formularze potwierdzeń odbioru zapewni zamawiający.

21) Wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A formularze potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych stosowanych w obrocie przez wykonawcę oraz formularze „za potwierdzeniem odbioru” (ZPO) dostarczone przez zamawiającego - pokwitowane przez adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednak nie później niż 7 dni od dnia doręczenia. Wykonawca określi dodatkowo powód niepod¬jęcia przez adresata przesyłki pocztowej w przypadku formularzy „za potwierdzeniem odbioru” (ZPO). 22) Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez wykonawcę winno mieć moc dokumentu urzędowego, jednoznacznie określać datę oraz miejsce przyjęcia przesyłki.

23) Przesyłki pocztowe polecone, których adresatem jest sąd powszechny oraz w sytuacji, gdy zamawiającemu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia nadania, które ma moc dokumentu urzędowego, wykonawca zobowiązany jest nadać w tym samym dniu, w którym zamawiający zgłosi mu taką konieczność oraz nadać w tym samym dniu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia nadania przesyłki, a otrzymane potwierdzenie niezwłocznie dostarczyć zamawiającemu.

24) Usługę pocztową w zakresie przesyłki pocztowej rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub powiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej nadania.

25) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru stosowane przez wykonawcę w obrocie krajowym jak i zagranicznym oraz druki reklamacyjne. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie od zamawiającego.

26) Wykonawca będzie doręczał wyłącznie do lokalizacji wymienionej w pkt. 1 tabeli A zwroty przesyłek niedostarczonych wraz z wykazem zwrotów, niezwłocznie po upływie terminu do ich doręczenia nie później niż 7 dni od daty wpływu zwrotu do placówki pocztowej wykonawcy.

27) W przypadku konieczności zwrotu nadanych przez zamawiającego przesyłek krajowych i zagranicznych, zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych do zamawiającego, dopuszcza się by były one przesyłane jako przesyłki ekonomiczne.

28) Znaczek opłaty pocztowej winien zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną wg wzoru dostarczonego przez wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.

29) Rozliczenia za wykonane usługi pocztowe następować będą w okresach miesięcznych, w formie opłaty „z dołu", w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Należność zostanie obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu za dany rodzaj przesyłki oraz faktycznej ilości przesyłek danego rodzaju.

30) W przypadku usług pocztowych obejmujących nadanie przez zamawiającego przesyłki pocztowej nieokreślonej w formularzu cenowym i załączniku do zawartej umowy, rozliczenie takiej usługi nastąpi zgodnie z obowiązu¬jącymi cennikami usług wykonawcy w dniu nadania przesyłki. W przypadku aktualizacji cennika wykonawca przekaże zamawiającemu uaktualniony dokument, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania aktualizacji.

31) W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie jej transportu wykonawca ma obowiązek ją dodatkowo zabezpieczyć przed dalszym jej uszkodzeniem na swój koszt oraz sporządzić protokół zawierający opis okoliczności powstania uszkodzenia, jego rodzaj i zakres oraz zawierający informację o osobie dokonującej stosownego zabezpieczenia. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć protokół zamawiającemu.

32) W przypadku, gdy wykonawca dysponuje systemem informatycznym służącym do ułatwienia realizacji usług pocztowych, które mogą usprawnić wykonywanie przedmiotowej umowy w zakresie elektronicznego potwierdzenia odbioru przesyłki pocztowej oraz elektronicznego składania reklamacji przy udziale systemu wykonawcy, wykonawca obowiązany jest udostępnić zamawiającemu dostęp do ww. systemu. Zamawiający uprawniony jest do współpracy w tym względzie z wykonawcą, jednak bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, po dokonaniu niezbędnych ustaleń w zakresie przedmiotowej współpracy, w trybie wzajemnych uzgodnień.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. lub do czasu wyczerpania wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w zależności od tego, który warunek nastąpi wcześniej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena (waga 80 %), liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, (waga 20 %). Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, sekretariat, pokój nr 20, do dnia 30 października 2015 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 w dniu 30 października 2015 r. o godz. 13.00. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 października 2015 r. pod numerem 281942-2015.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Bogusław Piotrowski

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.4.2015
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 12:56:10
Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 12:56:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-22 13:15:21

Wersja do wydruku...

corner   corner