logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 4 września 2015 r.

WAT. 272.1.3.2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA O  PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy paliw płynnych do środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach - nr postępowania:WAT.272.1.3.2015

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do zamawiającego w dniu 3 września 2015 r., uprzejmie informujemy:

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający doprecyzuje odpowiedź udzieloną na pytanie 5? Wykonawca prosi o sprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje, aby zbiorcze zestawienie transakcji nie zawierało cen jednostkowych netto, oraz cen jednostkowych brutto przed rabatem, z zastrzeżeniem, że faktura będzie zawierała wartość netto transakcji oraz cenę jednostkową brutto przed rabatem? Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że udostępni Zamawiającemu pełen monitoring transakcji i kosztów.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź udzieloną w dniu 3 września br. na pytanie nr 5 tj. wyraża zgodę, aby zbiorcze zestawienie transakcji nie zawierało cen jednostkowych netto, oraz cen jednostkowych brutto przed opustem, z zastrzeżeniem, że faktura będzie zawierała wartość netto transakcji oraz cenę jednostkową brutto przed opustem.

 

Pytanie nr 2: „Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe: * 10 zł netto za kartę nową * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z wydawaniem kart paliwowych.

 

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (SIWZ oraz wzór umowy § 4 ust 5) – proponujemy zapis „Faktury za transakcje wystawiane będą w dwóch okresach rozliczeniowych. Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15 dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość określenia dwóch okresów rozliczeniowych miesięcznie: pierwszego obejmującego transakcje od 1 do 15 dnia miesiąca, oraz drugiego obejmującego transakcje od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Zamawiający akceptuje, przyjęcie za datę sprzedaży ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego

W związku z powyższym zmienia się brzmienie § 4 ust.5 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ na: „5. Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury VAT w dwóch okresach rozliczeniowych obejmujących transakcje: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”,

 

Pytanie nr 4: „Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty sprzedaży oraz dodanie zapisu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (w SIWZ formularz ofertowy oraz wzór umowy § 4 ust 7).”,

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie § 4 ust.7 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ na: „7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia według zbiorczych zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy załączony do faktury.”,

 

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 5 ust 3 i 4) proponuję następujący zapis „W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienie § 5 ust.3 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ.

Zamawiający zmienia brzmienie § 5 ust.4 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ na: „4. W przypadku podejrzenia złej jakości paliwa Wykonawca jest zobowiązany przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego. Pisemna reklamacja powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego . Wykonawca w ciągu 14 dni podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Jeśli zachodzi konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji w tym ze strony Zamawiającego lub operatora stacji Wykonawca wyda decyzję w ciągu 14 dni od powzięcia informacji. Wykonawca na każde żądanie okazuje świadectwo jakości paliwa (wystawione przez akredytowane laboratorium), a Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań. Zamawiający pobierze próbki w obecności pracownika Wykonawcy i przekaże do zbadania wybranej przed siebie jednostce posiadającej ważny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego. W przypadku potwierdzenia złej jakości paliwa koszt badania oraz wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę) pokrywa Wykonawca, a w pozostałych przypadkach Zamawiający.”

 

Pytanie nr 6: „Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy? (wzór umowy § 4 ust.10).”,

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust.10 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ na: „10. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”,

 

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 6 ust 1,2,3 i 4) proponuję następujący zapis „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający / Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach”. „W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto” „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.” ,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 6 ust 1, 2, 3 i 4 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIWZ na wnioskowane brzmienie.

 

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.”,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy Regulaminu Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami umowy i postanowieniami druku SIWZ.

 

Pytanie nr 9: „W myśl artykułu 38 pkt 6 ustawy zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Proponujemy termin składania ofert na 11.09.2015.”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11 września 2015 r. na godzinę 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11 września 2015 r. o godz. 13.00.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Bogusław Piotrowski

Sprawa wyłączona z systemu EZD

Nazwa dokumentu: Wyjasnienia treści SIWZ w postępowaniu nr WAT.272.1.3.2015 wraz z informację o przedłużeniu terminu skladania ofert
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-04 13:51:28
Data udostępnienia informacji: 2015-09-04 13:51:28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 14:02:16

Wersja do wydruku...

corner   corner