logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 31 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy paliw płynnych do środków transportu WITD w Katowicach.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, parter, pok. nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http:// www.katowice.witd.gov.pl oraz na stronie internetowej BIP zamawiającego w zakładce pt. „Przetargi” na stronie internetowej: http://witdkatowice.sisco.info

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla środków transportu WITD w Katowicach w ilości: benzyna bezołowiowa PB 95: 12.000 litrów, olej napędowy ON: 90.000 litrów.

Dostawy paliw płynnych odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach uzależnionych od potrzeb zamawiającego na stacji (stacjach) paliw należących do wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którym wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające zamawiającemu dokonywanie zapłaty w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem flotowych kart paliwowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na karty flotowe paliwowe: 28 szt. Szacunkowa wielkość zapotrzebowania na karty paliwowe wynika z aktualnego stanu wyposażenia zamawiającego w pojazdy służbowe oraz w agregaty prądotwórcze i odśnieżarkę. Zamawiający wymaga aby wydane karty paliwowe dla pojazdów służbowych wyposażonych w zabudowany agregat prądotwórczy umożliwiała bezgotówkowy zakup paliwa płynnego właściwego dla pojazdu służbowego oraz zabudowanego w nim agregatu. Zamawiający wymaga aby zakup paliwa do agregatu prądotwórczego przenośnego umożliwiała karta paliwowa wydana na okaziciela. Zakup paliw będzie się odbywał w formie bezgotówkowej, przy użyciu wydanych nieodpłatnie przez wykonawcę flotowych kart paliwowych, na następujących zasadach: a) forma płatności za dostarczone paliwo - przelew bankowy na wskazane w fakturze zbiorczej konto, b) faktury zbiorcze za dostarczone paliwo, wystawiane z terminem płatności 30 dni, c) rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy dostawie (zakupu paliwa (tankowania) na stacji paliwa), d) rejestracja numeru rejestracyjnego pojazdu służbowego tankującego paliwo, e) zapewnienie blokady karty paliwowej od momentu zgłoszenia jej utraty lub kradzieży. Wykonawca winien zabezpieczyć możliwość dostawy paliw płynnych na terenie na terenie województwa śląskiego i na terenie pozostałych piętnastu województw. Na terenie województwa śląskiego wykonawca winien dysponować co najmniej 11 stacjami paliw, w tym następującymi ilościami stacji paliw na terenie miast: a) Katowice - minimum dwie stacje, b) Częstochowa -minimum jedna stacja, c) Wodzisław Śląski -minimum jedna stacja, d) Cieszyn -minimum jedna stacja, e) Sosnowiec -minimum jedna stacja, f) Dąbrowa Górnicza -minimum jedna stacja, g) Zawiercie -minimum jedna stacja, h) Jaworzno -minimum jedna stacja, i) Tychy -minimum jedna stacja, j) Bielsko-Biała -minimum jedna stacja. Na terenie pozostałych 15 województw wykonawca winien dysponować co najmniej po jednej stacji paliwa. Zamawiający wymaga aby wszystkie stacje paliw były czynne całodobowo (24 godziny na dobę) przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wykaz stacji paliw wraz z ich adresami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb zamawiającego od dnia 1 stycznia 2016 r. do wyczerpania wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy z tytułu wykonania umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena (waga 40 %), wysokość udzielonego opustu (waga 60 %). Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, sekretariat, pokój nr 20, do dnia 9 września 2015 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 sierpnia 2015 r. pod numerem 224114-2015.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Bogusław Piotrowski

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.3.2015
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-08-31 10:20:04
Data udostępnienia informacji: 2015-08-31 10:20:04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 10:41:30

Wersja do wydruku...

corner   corner