logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Dostępność
   minus Deklaracja dostępności
   minus Osoby niepełnosprawne
   minus Raport dostępności
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej BIP można korzystać z narzędzi do powiększania czcionek, podnoszenia kontrastu oraz ze standardowych skrótów klawiaturowych, oferowanych przez przeglądarkę internetową osoby odwiedzającej stronę internetową tutejszego Urzędu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Gołaszewska.
 • e-mail: dostepnosc@katowice.witd.gov.pl
 • telefon: 32 42 88 150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:

Wojewoda Śląski
ul. Jagiellońska 2540-032 Katowice

e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl
telefon: 32 20 77 777
adres skrytki ePUAP: /SUW2/urzad

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach w ramach zawartej z firmą Ekoenergia Silesia S.A. umowy najmu korzysta z pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Dojazd do siedziby WITD w Katowicach oznakowany jest tablicami informacyjnymi kierunkowymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej oraz tablicą informacyjną przed budynkiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych miejsc do parkowania pojazdów, zlokalizowanych obok wejścia do budynku siedziby jednostki. Dostęp do pomieszczeń biurowych, w tym do sekretariatu jednostki, dla osób ze szczególnymi potrzebami został jest możliwy poprzez wejście klatką schodową oraz wjazd windą, znajdującą się obok klatki schodowej. Obie drogi umożliwiają swobodny dostęp do oznakowanego pomieszczenia sekretariatu.

Inne informacje i oświadczenia

Z uwagi na fakt, iż obowiązki wynikające z zapewnienia dostępności architektonicznej ciąży na właścicielach obiektów użyteczności publicznej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach wystąpił do firmy Ekoenergia Silesia S.A. o podjęcie działań zmierzających do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696).

Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Stański
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2020-09-21 23:16:07
Data udostępnienia informacji: 2020-09-21 23:16:07
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-25 15:42:27

Wersja do wydruku...

corner   corner