logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INSPEKTORAT > RODO

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) Panią Annę Dudek. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

 

 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy o transporcie drogowym.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa. 

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.

 

 1. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca na wpływać na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

 

 1. Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (Administrator), przetwarzając dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych zadań, zwolniony jest z wykonywania obowiązków wynikających z art. 13-22 oraz art. 34 RODO w zakresie:

 

 • obowiązku informacyjnego wobec Państwa,
 • prawa do żądania sprostowania danych,
 • prawa do „bycia zapomnianym” (do usunięcia danych),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • obowiązku powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
 • prawa do przenoszenia danych do innego Administratora,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
 • zawiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Nazwa dokumentu: RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Stański
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 09:31:21
Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 09:31:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 09:42:51

Wersja do wydruku...

corner   corner