logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH NAŁOŻONYCH PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Nazwa procedury.

Umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

2. Przedmiot sprawy.

Wydanie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (nie ma zastosowania w przypadku należności cywilnoprawnych).

3. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 1) na podstawie art. 189k § 1 kpa Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez: 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty; 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty; 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części; 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w części; § 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa kara pieniężna; 2) w myśl art. 189k § 3 kpa właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężne, które: 1. nie stanowią pomocy publicznej; 2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 3. stanowią pomoc publiczną: a) mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarcze, c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w lit. a i b. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

4. Komórka prowadząca postępowanie.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice Numery telefonów: 32 42 88 150 – Sekretariat 32 42 88 154 – Wydział Prawny 32 42 88 155 – Wydział Finansowo-Księgowy.

5. Miejsce składania dokumentów.

Osobiście: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice • Drogą pocztową: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

6. Opłata skarbowa.

Wraz z wnioskiem należy wnieść opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice nr konta: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

7. Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku do WITD, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

8. Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. Wymagane dokumenty.

Przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego: 1) Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności; 2) Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku"; 3) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wyszczególnione w ww. oświadczeniu; 4) Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

• wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

• informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: (rozporządzenie wraz z formularzem dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100530311);

• zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;

• wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.

Nazwa dokumentu: Udzielanie ulg w spłacie nalezności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-07-25 12:42:31
Data udostępnienia informacji: 2017-07-25 12:42:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-25 13:05:12

Wersja do wydruku...

corner   corner