logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


                                                                           Katowice dn. 6 maja 2015 r.

                                            

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą          w Katowicach  przy  ul. Żeliwnej 38  zaprasza do udziału             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w tybie przetargu nieograniczonego                        w przedmiocie dostawy składników umundurowania służbowego dla  inspektorów  WITD  w Katowicach.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2013 r.,   poz. 907 ze zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków  udziału   w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie  złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, parter, pok. nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http:// www.katowice.witd.gov.pl, http://witdkatowice.sisco.info.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa składników umundurowania składników umundurowania służbowego dla inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1 do  nr 6 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej jako SIWZ) Składniki umundurowania służbowego    i dystynkcje muszą być zgodne ze wzorami i charakterystyką umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego oraz dystynkcjami określonymi w  rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz.920) oraz  z wymogami zawartymi w załączniku od nr 1 do  nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych zadań częściowych, oznaczonych numerami:

  1.  I -  obejmujące dostawę składników umundurowania służbowego opisanych w załączniku Nr 1   do SIWZ,
  2. II -    obejmujące dostawę obuwia służbowego opisanego w załączniku Nr 2 do SIWZ,
  3. III-    obejmujące dostawę kamizelek ostrzegawczych opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ,
  4. IV- obejmujące dostawę identyfikatorów imiennych i oznak Inspekcji Transportu Drogowego  opisanych w załączniku Nr 4 do SIWZ,
  5. V - obejmujące dostawę składników umundurowania służbowego motocyklisty opisanych w załączniku Nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb zamawiającego w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy w wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania   ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

  1. dla zadań częściowych nr I, III, IV, V: cena (waga 70 %), termin realizacji zamówienia (waga 30 %),
  2. dla zadania częściowego nr II: cena (waga 50 %), jakość obuwia (waga 50%).

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, sekretariat, pokój nr 20, do dnia 15 maja 2015 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 w  dniu 15 maja 2015 r. o godz. 13.00.

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 maja  2015 r. pod numerem 64519-2015.

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.1.2015
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-06 12:48:42
Data udostępnienia informacji: 2015-05-06 12:48:42
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 13:08:27

Wersja do wydruku...

corner   corner