logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > Informacje o stażu w WITD

STAŻ w WITD w Katowicach

 

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach może zostać zorganizowany  staż zgodnie z zasadami konkursu na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), która określa kryteria dotyczące wniosków jak również opisują procedury oceny i wyboru projektów. Po zakończeniu procedury konkursowej, pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych.


Osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia może być skierowana na staż trwający od 3 do 12 miesięcy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium , o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.


Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy znajdującego się w miejscu zamieszkania osoby bezrobotnej.

Osobą odpowiedzialną za staże w WITD w Katowicach  jest Pani Elżbieta Gołaszewska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32 42-88-150

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Informacje o stażu w WITD
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Elżbieta Gołaszewska
Data wytworzenia informacji: 2007-06-11 12:09:44
Data udostępnienia informacji: 2007-06-11 12:09:44
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 13:50:32

Wersja do wydruku...

corner   corner