logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 19 kwietnia 2023 r. 

 

 

Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2023 o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

 

 

Stosownie do § 6 ust. 2 oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 998), zwanego dalej rozporządzeniem, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych rzeczowych składników rzeczowych majątku ruchomego, wymienionych w lp. 1 - 3 załącznika nr 1 do ogłoszenia odbywa się zgodnie z § 7 ust. 3a w związku z § 38 ust.1 rozporządzenia przez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.

2. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych rzeczowych składników rzeczowych majątku ruchomego, wymienionego w lp. 4 załącznika nr 1 do ogłoszenia odbywa się zgodnie z § 7 ust. 2a w związku z § 38 ust.1 rozporządzenia przez nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych.

3. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek kierownika podmiotu, o którym mowa w pkt 1 i 2 ogłoszenia.

4. Zgodnie z postanowieniem § 38 ust. 4 rozporządzenia wniosek, o którym mowa w pkt 3 ogłoszenia winien zawierać: 1) nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, 2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy, 3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, 4) uzasadnienie.

5. Wzór wniosku w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6. Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w godzinach 8.30 – 14.00 w terminie od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 32 42 -88 -150.

7. Wnioski w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego należy składać osobiście w siedzibie WITD w Katowicach - pok. nr 20 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu) do dnia 26 kwietnia 2023 r., do godz.15.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu zostaną odesłane, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawione w aktach sprawy.

8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem składników majątku ruchomego WITD w Katowicach oraz do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest inspektor Paweł Magier, tel. kontaktowy: 32 42 88 157.

9. W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione pkt 1 i 2 ogłoszenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem składnikiem rzeczowym majątku ruchomego - o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

10. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania bez podania przyczyny, na każdym etapie procesu nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia.

 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WFK.2613.3.2023 o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2023-04-19 14:03:50
Data udostępnienia informacji: 2023-04-19 14:03:50
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-19 15:25:24

Wersja do wydruku...

corner   corner