logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 20 maja 2022 r.

 

 

Ogłoszenie nr WFK.2613.1.2022 o  drugim przetargu publicznym zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach o wartości przekraczającej kwotę 2000 zł.

 

 

Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004 z póżn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ogłasza sprzedaż, prowadzoną w trybie przetargu publicznego, zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Nazwa i siedziba organu administracji publicznej: Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, od dnia 21.05.2022 r. do 27.05.2022 r.

3. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem sprzedaży: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, w dniach: 23 - 27.05.2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 32 42 -88 -157.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia: Oferenci obowiązani są wnieść wadium w wysokości: 10% ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego. Wadium należy wnieść do dnia 26.05.2022 r. przelewem na rachunek nr: 68 1010 1212 0056 0113 9120 3000. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, komisja przetargowa zwróci w terminie 7 dni na wskazany rachunek bankowy, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: Oferenci obowiązani są do złożenia oferty pisemnej w języku polskim. Ofertę złożoną w toku przetargu stanowi formularz ofertowy zawierający:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,

2) oferowaną cenę na poszczególne składniki rzeczowe majątku ruchomego i warunki jej zapłaty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu, albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania ze stanem tego składnika,

4) oryginał dowodu wniesienia wadium,

5) wskazanie podstawy prawnej pozwalającej na nabycie przedmiotu przetargu zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 268),

6) załączenie dowodu posiadania uprawnienia do nabycia przedmiotu przetargu, zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 5 ogłoszenia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w dwóch zaklejonych i nieprzezroczystych kopertach z dopiskiem na kopercie zewnętrznej o treści: „Oferta nabycia zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego WITD w Katowicach. Nie otwierać do dnia 27.05.2022 r. do godz. 13.00".

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Oferty, o których mowa powyżej należy kierować do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu) do dnia 27.05.2022 r., do godz. 12.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach, pok. nr 32. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania, a w przypadku braku takiej możliwości oferty bez otwierania pozostaną w aktach sprawy. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg publiczny w formie aukcji między tymi oferentami.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta. Organizator przetargu informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT ani innego podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług i nie wystawia z tytułu sprzedaży faktur VAT.

Ponadto organizator przetargu informuje, iż stanowiące przedmiot przetargu kamizelki kuloodporne mogą być zgodnie z art. 61 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 268) nabywane wyłącznie przez:

1) przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Policję, Agencję Wywiadu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską, Państwową Straż Pożarną, Straż Ochrony Kolei oraz inne państwowe formacje uzbrojone, w odniesieniu do których dostęp do takich wyrobów regulują odrębne przepisy - po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia;

3) inne podmioty, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy - na warunkach w nich określonych,

4) przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

5) przedsiębiorców albo jednostki organizacyjne, które na podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony,

6) szkoły kształcące w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,

7) przedsiębiorców prowadzących działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

9. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego: Z wybranym w niniejszym postępowaniu nabywcą który zaoferował najwyższą cenę za poszczególne składniki rzeczowe majątku ruchomego zostanie zawarta umowa sprzedaży w dniu 27.05.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach.

Nabywca zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Załączniki:

Nr 1 - Ogłoszenie drugie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników.

Nr 2- Edytowalny formularz oferty.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o drugim przetargu sprzedaży zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 11:44:22
Data udostępnienia informacji: 2022-05-20 11:44:22
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-20 13:05:50

Wersja do wydruku...

corner   corner