logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 21 października 2020 r.

 

 Ogłoszenie nr WAT.2613.24.2020 o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach o wartości przekraczającej kwotę 1200 zł

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004) zwanego dalej rozporządzeniem, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do zamieszczonego poniżej  ogłoszenia.

1. Zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego odbywa się zgodnie z § 38 rozporządzenia przez:

a) nieodpłatne przekazanie na czas oznaczony lub nieoznaczony: - innemu organowi administracji publicznej lub jednostce, która gospodaruje nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu Państwa lub - jednostce samorządu terytorialnego,

b) przekazanie w formie darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w lit. a - na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,

c) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w lit. a, b - zgodnie z § 9 - § 37 rozporządzenia,

d) likwidacja w przypadku nie zagospodarowania składnika w sposób określony w lit. a -c, - zgodnie z § 7 ust.4 rozporządzenia. Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w godzinach 8.30 – 14.00 w terminie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 32 42 -88 -157.

2. Organ administracji publicznej lub kierownik jednostki, która gospodaruje nabytym lub powierzonym mieniem Skarbu Państwa, organ jednostki samorządu terytorialnego lub organ założycielski wobec instytucji gospodarki budżetowej występujący o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), którego wniosek dotyczy,

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

d) uzasadnienie.

 

3. Podmioty wymienione w § 39 ust. 1 rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), którego wniosek dotyczy,

c) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

d) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

e) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,

f) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Do wniosku należy załączyć statut zainteresowanego podmiotu. Wzór wniosku w sprawie otrzymania składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wnioski w sprawie otrzymania składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny można kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie WITD w Katowicach - pok. nr 20 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu) do dnia 29.10.2020 r., do godz.14.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem składników majątku ruchomego WITD w Katowicach oraz do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego Andrzej Jaworski, tel. kontaktowy: 32 42 88 157.

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia w aktach sprawy.

Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby innych organów lub jednostek, o których mowa w § 1 rozporządzenia.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione § 39 ust. 1 rozporządzenia w będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie nr WAT.2613.24.2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2020-10-21 10:56:12
Data udostępnienia informacji: 2020-10-21 10:56:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-21 12:06:40

Wersja do wydruku...

corner   corner