logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 19 grudnia 2016 r.

WAT.2613.1.2016

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego o wartości powyżej równowartości 300 euro prowadzonej w trybie przetargu publicznego.

 

Stosownie do § 9 ust. 1 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, póz. 761), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38 ogłasza o sprzedaży prowadzonej w trybie przetargu publicznego zbędnego składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, od dnia 19.12.2016 r. do 3.01.2017 r.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, w dniach: 19-23.12.2016 r., 27-30.12.2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem: 32 42 -88 -157.

Rodzaj, typ i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia: Oferenci obowiązani są wnieść wadium wyłącznie w pieniądzu w wysokości: 210,00 zł co stanowi wysokość 10% ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego.

Wadium należy wnieść do dnia 30 grudnia 2016 r. a) gotówką w kasie WITD w Katowicach, pok. nr 33 w dniach roboczych od godz. 7.00 do 15.00, b) przelewem na rachunek nr: 68 1010 1212 0056 0113 9120 3000 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, komisja przetargowa zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Cena wywoławcza: 2.100 zł

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: Oferenci obowiązani są do złożenia oferty pisemnej w języku polskim. Ofertę złożoną w toku przetargu stanowi formularz ofertowy zawierający: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 4) oryginał dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Ofertę należy umieścić w dwóch zaklejonych i nieprzezroczystych kopertach z dopiskiem na kopercie zewnętrznej o treści: „Oferta nabycia zbędnego składnika majątku ruchomego nie otwierać do dnia 3.01.2017 r. do godz. 13.00"

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Oferty, o których mowa powyżej należy kierować do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu) do dnia 3.01.2017 r., do godz. 12.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.01.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach, pok. nr 32. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania, a w przypadku braku takiej możliwości oferty bez otwierania pozostaną w aktach sprawy. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za składnik majątku ruchomego komisja przetargowa przeprowadzi dodatkową aukcję pomiędzy tymi oferentami. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; 2) nie zawiera danych i dokumentów, wymaganych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Termin zawarcia umowy sprzedaży: Z wybranym w niniejszym postępowaniu nabywcą który zaoferował najwyższa cenę zostanie zawarta umowa sprzedaży w dniu 4.01.2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Nabywca zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Przewodniczący komisji Przetargowej

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

Transportu Drogowego

Rafał Kasprzyk

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 14:51:53
Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 14:51:53
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 15:01:39

Wersja do wydruku...

corner   corner