logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 8 listopada 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAT.272.3.2.2017 w przedmiocie: „Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach” jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru (faktyczne i prawne): Otrzymana oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyznał ofercie łączną najwyższą liczbę 100 pkt., w tym w kryterium:

1) cena łączna oferty (waga 60%) - cena oferty: 261.262,20 zł przyznał 60,00 pkt.,

2) liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, związaną z bezpośrednim odbiorem, przemieszczaniem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień ogłoszenia wszczęcia postępowania (waga 40%) - liczba pracowników wykonawcy: 40.000 osób przyznał 40,00 pkt.

 

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia zawarto zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym nr WAT.272.3.2.2017
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 14:46:30
Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 14:46:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-08 14:51:33

Wersja do wydruku...

corner   corner