logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego                       w Katowicach

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.)  organami Inspekcji Transportu Drogowego są:

  • Główny Inspektor Transportu Drogowego,
  • Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,  jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

Organy  wykonują zadania Inspekcji określone ustawą o transporcie drogowym oraz przepisami odrębnymi.

Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego oraz ma prawo wydawania w tym zakresie wiążących poleceń.

Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 ustawy o transporcie drogowym w zakresie określonym w art. 68-75 ustawy wykonują inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - Główny Inspektor.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje Wojewódzką Inspekcją przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego jako aparatu pomocniczego w realizacji ustawowych obowiązków.

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego działa w oparciu o opracowane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego kierunki działania które podlegają zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora.

Szczegółową organizację, w tym zakresy działania komórek organizacyjnych i wyodrębnionych samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego w dniu 3 sierpnia 2007 r. , a także Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach  nadany przez Wojewodę Śląskiego w dniu 30 czerwca 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach a także postanowieniami Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w skład tut. Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Inspekcji,
  • Wydział Prawny,
  • Wydział Administracyjno-Techniczny,
  • Wydział Finansowo-Księgowy,
  • Samodzielne Stanowisko ds. Kadr.

W ramach Wydziału Administracyjno-Technicznego funkcjonuje Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego. 

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach jest miasto Katowice. Wydział Inspekcji posiada oddziały z siedzibą w Cieszynie, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim i w Zawierciu.

 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach obejmuje swym zakresem teren województwa śląskiego. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor.

        
 

 

Załączniki do pobrania: 2012-02-24 13:58:34 - Schemat organizacyjny WITD w Katowicach (35.00 kB)

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-11 11:18:41
Data udostępnienia informacji: 2008-02-11 11:18:41
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-24 13:58:40

Wersja do wydruku...

corner   corner