logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 17 listopada 2016 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI DRUKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. postępowania nr WAT.272.1.4.2016 w przedmiocie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz floty pojazdów WITD w Katowicach.

 

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytanie jakie wpłynęło do zamawiającego w dniach 16 i 17 listopada 2016 r. uprzejmie informujemy:

nr 1: „W nawiązaniu do zapisów „Druku zapytania ofertowego" wnioskujemy o dokonanie następujących zmian: W punkcie 6 „ Wyjaśnienia treści klauzul do zadania częściowego nr 1 i 2” , wykreślenie w całości zapisu akapitu „Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń".

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż jego intencją jest, aby zakres ubezpieczenia określony w zapytaniu ofertowym był zakresem obligatoryjnym, minimalnym do zaakceptowania przez Wykonawcę.

Jako, że jednocześnie celowe jest wprowadzenie rozstrzygnięcia w jaki sposób będą interpretowane rozbieżności pomiędzy zapisami OWU, a treścią druku zapytana ofertowego, Zamawiający modyfikuje treść „Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń” zawarty w pkt. 6 „Wyjaśnień treści klauzul dla zadania częściowego nr 1 i 2 druku zapytania ofertowego” –str. 36 na:

„Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej opisane w zapytaniu ofertowym są zakresem i warunkami obligatoryjnymi, minimalnymi do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zakres, warunki i wymogi dotyczące ochrony ubezpieczeniowej określone w zapytaniu ofertowym mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i są nadrzędne wobec postanowień OWU. W kwestiach nie uregulowanych w zapytaniu ofertowym będą miały zastosowanie postanowienia OWU.” Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia, zastosowanie będą miały także wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy, o ile Zamawiający nie włączył ich wprost do zakresu ubezpieczenia w „Druku zapytania ofertowego”.

 

Pytanie nr 2: „We wzorze umowy (załącznik nr 4 do druku zapytania ofertowego) wykreślić § 7”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowień § 7 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do druku zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 3: Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu specyfikacji w odniesieniu do ubezpieczenia assistance – strona 30, pkt, 4). Podany zapis brzmi: „Powyższe usługi będą świadczone pod warunkiem iż zdarzenie objęte ochroną wystąpi 20 km od siedziby zamawiającego." Czy intencją Zamawiającego jest, aby zdarzenia objęte ochroną z tytułu usług assistance występowały w odległości co najmniej 20 km od siedziby zamawiającego? Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść ppkt. 4, pkt. 4. 2 zadania nr 2 druku zapytania ofertowego w zakresie ubezpieczenia Auto assisatnce- (ASS) –str.30 na:

„4) Ubezpieczenie Auto assistance - (ASS). „Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała kierowcy. W odniesieniu do samochodów osobowych, samochodów specjalnych, motocykli spełnieniem zapisów w zakresie usługi Auto assistance (ASS) będzie zapewnienie organizacji i pokrycie kosztów: - naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii (nie obejmuje pokrycia kosztów części i materiałów użytych do naprawy); - holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii; - holowanie pojazdu odbywać się będzie jednorazowo do wybranego przez zamawiającego miejsca/ zakładu naprawczego, maksymalnie na odległość do 150 km. Powyższe usługi będą świadczone pod warunkiem iż zdarzenie objęte ochroną wystąpi co najmniej 20 km od siedziby zamawiającego. Przedmiot ubezpieczenia / okres ubezpieczenia: 29 pojazdów wymienionych w TABELI E.”

 

                                 Zastępca Wojewódzkiego
                                 Inspektora Transportu
                                 Drogowego w Katowicach
                                Rafał Kasprzyk

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia do treści druku zapytania ofertowego w postępowaniu nr WAT.272.1.4.2016
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-17 15:04:10
Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 15:04:10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-17 15:11:38

Wersja do wydruku...

corner   corner