logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 23 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr WAT.272.1.2.2016 w przedmiocie usługi odbioru, transportu            i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy zarządzenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nr WAT.110.10.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane i konkursy o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Druk zapytania ofertowego zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: http://www.katowice.witd.gov.pl lub do pobrania w sekretariacie pok. nr 20

Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2016 r. o godz. 12.00.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Anna Sokołowska-Olesik

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie nr WAT.272.1.2.2016 o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie usługi odbioru, transportu izagospodarowania odpadów komunalnych z WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-23 11:30:53
Data udostępnienia informacji: 2016-09-23 11:30:53
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 11:37:49

Wersja do wydruku...

corner   corner