logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 2 listopada 2016 r.

Dotyczy: WAT.2613.l.2016

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej i powyżej równowartości 300 euro

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, póz. 761) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego przedstawia załącznik do ogłoszenia.

1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach odbywa się poprzez:

a) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym;

b) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,

c) przekazanie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a i b,

d) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a, b i c,

e) w przypadku nie zagospodarowania w sposób określony w pkt. a, b, c, d składniki zostaną zlikwidowane zgodnie z § 42 ww. rozporządzenia.

 

2. Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego wymienione w § 38 ust. l oraz ust. 2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka, c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

d) telefon kontaktowy.

 

3.Jednostki wymienione w § 39 ust. l ww. rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

c) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

d) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny, e) załączony statut jednostki,

f) telefon kontaktowy.

 

4. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w lp. 1 -14 załącznika, mogą składać pisemne oferty zakupu zawierające poniższe dane:

a) nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

b) nazwę i adres siedziby w przypadku pozostałych osób i jednostek,

c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis) objętego złożoną ofertą,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku,

e) oferowane ceny za wskazane składniki majątku ruchomego,

d) telefon kontaktowy.

W przypadku składnika majątku ruchomego wymienionego w lp. 15 załącznika, niezagospodarowanego poprzez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę innym jednostkom - zostanie on sprzedany w trybie przetargu publicznego zgodnie z wymogiem § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP tutejszej jednostki po dniu 14.11.2016 r.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 14.11.2016 r. na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice w dniach 3.11.2016 - 12.11.2016 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Andrzej Jaworski tel. kont. 32 42 88 157.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane formą nieodpłatnego przekazania, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust.1 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację: „Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 14.11.2016 r."

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach po uiszczeniu przez wybranego nabywcę ceny zakupu na konto WITD w Katowicach.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie.

Pisemne wnioski, które wpłyną po 14.11.2016 r. zostaną odesłane bez otwierania, a w przypadku braku takiej możliwości wnioski bez otwierania pozostaną w aktach sprawy. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami WITD w Katowicach przeprowadzi dodatkową aukcję.

 

Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

w Katowicach

Anna Sokołowska-Olesik

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-04 14:51:14
Data udostępnienia informacji: 2016-11-04 14:51:14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-04 15:07:12

Wersja do wydruku...

corner   corner