logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH > Inne informacje

Informacja dodatkowa

Informujemy, iż w myśl art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, administracyjna kara pieniężna nakładana decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (lub Głównego Inspektora Transportu Drogowego) stanowi należność budżetu państwa.

Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna. Na tut. organie spoczywa prawny obowiązek dochodzenia należności wynikającej z nałożonej administracyjnej kary pieniężnej.

W  przypadku  upływu terminu płatności w/w decyzji administracyjnych oraz niewykonania obowiązku uregulowania kary pieniężnej w terminie, tut. organ skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 189i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od nieterminowej wpłaty należności wynikającej z administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

       Dokonując wpłaty po terminie  należy doliczyć odsetki od kwoty należności –  od dnia następnego po terminie płatności – do dnia wpłaty zgodnie ze wzorem:

  1. (należność główna  x  14,5%) : 365 =  odsetki za zwłokę za 1 dzień
  2. odsetki za zwłokę za 1 dzień  x  ilość dni zwłoki  =  należne odsetki

        Przy  naliczaniu odsetek nie stosuje się art. 54 § 1 pkt.  5 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Pod nr tel. 32 42 88 155 można uzyskać informację o bieżącej wysokości odsetek.

      Należności te (tj. należność główna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, naliczonymi zgodnie z powyższym wzorem na dzień zapłaty oraz ewentualnymi kosztami upomnienia) należy wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach nr:

68 1010 1212 0056 0113 9130 0000

Jednocześnie informujemy, iż za dzień wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto organu (czyli tak zwanego uznania rachunku).

 

Pouczenie

W przypadku nieuregulowania w całości należności (w tym należności głównej, kosztów upomnienia oraz odsetek należnych na dzień faktycznego wpływu środków na konto organu)
we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji należności pieniężnej:

  1. opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
  2. opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  3. wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,
  4. opłaty za czynności egzekucyjne.

Ponadto,  w sytuacji gdy przedsiębiorca wykonujący transport drogowy posiada zaległości w uregulowaniu zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego lub nie posiada wymaganej zdolności finansowej, właściwy organ może wszcząć procedurę odpowiednio:

  1. cofnięcia licencji – w myśl art.15 ust. pkt 3 ustawy o transporcie drogowym licencja, o której mowa w art. 4 pkt 17, może być cofnięta, jeżeli jej posiadacz zalega w uregulowaniu,   stwierdzonych decyzją   ostateczną   lub   prawomocnym   orzeczeniem, między innymi zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; w przypadku cofnięcia licencji nie może być ona ponownie  udzielona wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna,

lub

  1. zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z procedurą określoną w  art. 13 w związku z art. 3, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE – przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowe­go musi spełniać min. wymóg odpowiedniej zdolności finansowej.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6783
Nazwa dokumentu: Inne informacje
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Gorajczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Gorajczyk
Data wytworzenia informacji: 2020-01-29 11:57:27
Data udostępnienia informacji: 2020-01-29 11:57:27
Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-16 12:36:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner