logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INSPEKTORAT > RODO

Polityka ochrony danych

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”). 

2.  Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach- (dalej WITD).


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:
I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
WITD przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.
II. Ograniczenie celu
WITD zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
III. Minimalizacja danych
WITD przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.
IV. Ograniczenie przechowywania
WITD przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
V. Prawidłowość danych
WITD zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w  świetle celów ich przetwarzania.
VI. Integralność i poufność
WITD przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
VII. Prawa podmiotów danych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.
X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Śląskiego Wojewódzkiego  Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach i ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i Z-cę Inspektora Ochrony Danych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i Z-cy Inspektora oraz kontakt zostały podane na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że :

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Ewę Mazelanik oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Izabelę Kulig. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy o transporcie drogowym.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.
 1. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca mieć wpływ na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

   

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, zwaną „dyrektywą policyjną”, informujemy że:

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Ewę Mazelanik oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Izabelę Kulig. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@katowice.witd.gov.pllub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 58), w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych dotycząca przetwarzania danych osób, które składają zapytanie o informacje publiczne nieudostępnione

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel. 32 428 81 50, fax. 32 428 81 51, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl .

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Ewę Mazelanik oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Izabelę Kulig. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c, e RODO.

 4. Udostępnione przez Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

 6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.

 9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

 11. Udostępnione przez Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ilość odwiedzin: 10035
Nazwa dokumentu: RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 08:14:12
Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 09:31:21
Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-30 13:49:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner