logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Niniejsza instrukcja  określa zasady i tryb udzielania ulg w spłacie kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych przez  Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oraz odsetek należnych od tych kar, a także udzielania pomocy de minimis

 1. Użyte w treści instrukcji określenia, oznaczają:
 • należność pieniężna – przypadająca od zobowiązanego,  według stanu na dzień stosowania ulgi, kwota należności głównej wraz z należnościami pobocznymi,
 • należności poboczne – koszty upomnienia, odsetki,
 • zobowiązany – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – zobowiązane do zapłaty należności pieniężnej wynikającej z decyzji,
 • kara pieniężna – określona w ustawie sankcja o charakterze pieniężnym, nałożona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej,
 • zaległa administracyjna kara pieniężna - kara nie zapłacona w terminie, 
 • ulga w spłacie – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należności pieniężnych, umorzenie w części lub całości,
 • pomoc de minimis – pomoc publiczna udzielana na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013 r. str. 1).
 1. Zgodnie z art. 189k § 1 i § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego „Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez: (…) 2) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty. Właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które: (…) 2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.”
 2. Na wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego może udzielić ulg
  w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
 • odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,
 • odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części,
 • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

Przyznanie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej  ma formę uznaniową, a organ wydaje decyzję kierując się ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, biorąc pod uwagę min. szczególne okoliczności oraz indywidualną sytuację osobistą i finansową wnioskodawcy.

Organ jest zobligowany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, a co za tym idzie, do rozważenia istnienia ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu strony w kontekście jej wniosku.

 1. Wnioski dotyczące udzielania ulg będą rozpatrywane indywidualnie zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie złożonych dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.
 2. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku kierowanego do organu nie powinien ograniczać się wyłącznie do ogólnego powołania się na pandemię COVID-19 lub ogólnego stwierdzenia „problemy finansowe” – uzasadnienie wniosku powinno wskazywać na konkretne przesłanki indywidualnej sytuacji finansowej, które potwierdzą zasadność przyznania przez organ ulgi.
 3. W ramach uzasadnienia należy przedstawić sytuację majątkową, obecny stan przedsiębiorstwa lub sytuację osobistą wnioskodawcy (np.: zakres ciążących zobowiązań, stan zatrudnienia przedsiębiorstwa) oraz opisać wpływ obecnej sytuacji na stan majątkowy. Należy wykazać, czy i w jaki sposób powołane okoliczności generują straty lub zagrażają dalszej działalności firmy lub znacząco wpływają na sytuację osobistą i finansową.
 4. Organ podkreśla, że rozstrzygnięcie w przedmiocie ulg w wykonaniu administracyjnej  kary pieniężnej jest uzależnione od wniosku zobowiązanego. Wniosek ten powinien być szczegółowo umotywowany. W interesie Strony leży zatem podanie do wiadomości organu wszystkich istotnych okoliczności sprawy i dopilnowania ich utrwalenia w dokumentach.
 5. Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej należy  załączyć dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca nie jest w stanie uiścić kary pieniężnej w całości w terminie. Wnioskodawca jest obowiązany udokumentować wysokość bieżących dochodów (np. bilans, książka przychodów i rozchodów, PIT itp.). Dodatkowo do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową wnioskodawcy.
 6. Organ jest związany treścią wniosku złożonego przez stronę. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą wnosi zobowiązany. Ponadto to wnioskodawca proponuje, na jaki okres chce odroczyć płatność lub na jakie i na ile rat płatność ma być rozłożona.
 7. Pomoc de minimis może być udzielona na wniosek strony na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 8. Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą ubiegającym się pomoc de minimis, jest zobowiązany dołączyć do wniosku formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.
 9. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej można złożyć za pośrednictwem:
 • operatora pocztowego,
 • w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem skrzynki ePUAP (www.epuap.gov.pl), podpisując pismo za pomocą Profilu Zaufanego (www.pz.gov.pl) lub opatrując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz częścią I punkt 53 załącznika do tej ustawy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł od wydania decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

Ilość odwiedzin: 21871
Nazwa dokumentu: Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Gorajczyk
Data wytworzenia informacji: 2017-07-25 12:42:31
Data udostępnienia informacji: 2017-07-25 12:42:31
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-29 08:06:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner