logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INSPEKTORAT > RODO

Polityka ochrony danych

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”). 

2.  Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach- (dalej WITD).


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:
I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
WITD przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.
II. Ograniczenie celu
WITD zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
III. Minimalizacja danych
WITD przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.
IV. Ograniczenie przechowywania
WITD przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
V. Prawidłowość danych
WITD zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w  świetle celów ich przetwarzania.
VI. Integralność i poufność
WITD przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
VII. Prawa podmiotów danych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.
X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Śląskiego Wojewódzkiego  Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach i ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i Z-cę Inspektora Ochrony Danych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe a        w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i Z-cy Inspektora oraz kontakt zostały podane na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

 

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Nazwa dokumentu: RODO
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Stański
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Stański
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 09:31:21
Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 09:31:21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 09:52:01

Wersja do wydruku...

corner   corner