logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej


Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w dziale oferty pracy – aktualne oferty pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://nabory.kprm.gov.pl).
Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Oferta oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Wynik naboru oraz imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  stanowią informację publiczną.

 

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 Inspektorem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  3. legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  4. posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  5. ukończyła 23 lata oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

Dodatkowych informacji  udziela pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku ds. kadr pod numerem telefonu  32 42-88-156.

 

Ilość odwiedzin: 59055
Nazwa dokumentu: ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Karwalska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Karwalska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Dudek
Data wytworzenia informacji: 2021-02-11 10:27:00
Data udostępnienia informacji: 2021-02-11 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-17 09:43:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner