logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej


Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

 

 

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Stosownie do postanowień art. 28 ustawy o służbie cywilnej, dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przyjmowane są tylko zgłoszenia na wolne stanowiska pracy ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  (www.dsc.kprm.gov.pl)  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w dziale oferty pracy – aktualne oferty pracy.
 
Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.

 

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) oraz art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1414 ze zm.).

 Inspektorem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
 3. legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
 4. posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
 5. ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

Dodatkowych informacji  udziela pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku ds. kadr pod numerem telefonu  32 42-88-150

 

Ilość odwiedzin: 45214
Nazwa dokumentu: ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Karwalska
Osoba, która wprowadzała dane: Marta Karwalska
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data udostępnienia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-04 09:27:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner