logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD > ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach wszelkich informacji na temat naboru udziela pani Elżbieta Gołaszewska, tel. /032/ 20-77-957, e-mail: kadry@katowice.witd.gov.pl

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje dla osób chętnych do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach

Kto może ubiegać się o pracę w służbie cywilnej

Kandydaci do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r., nr 49, poz. 483 z póĽn. zm.)
w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
    - jest obywatelem polskim,
    - korzysta z pełni praw publicznych,
    - nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
    - posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
    - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Przyjmowane są tylko zgłoszenia na wolne stanowiska ogłoszone w Biuletynie Służby Cywilnej. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.
Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia zgłoszenia na każdy wakat.

Ponadto w Biuletynie znajdują się ogłoszenia o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Nabór na te stanowiska ogłasza i organizuje Szef Służby Cywilnej, kierujący Urzędem Służby Cywilnej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. (022) 694 74 74.

Biuletyn Służby Cywilnej ukazuje się co dwa tygodnie - 1-go i 15-go dnia każdego miesiąca - i jest dostępny w ważniejszych bibliotekach publicznych oraz miejscach sprzedaży Dziennika Ustaw. Z ogłoszeniami znajdującymi się w Biuletynie można także zapoznać się:
- na stronie internetowej Urzędu Służby Cywilnej - www.usc.gov.pl;
- na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.katowice.witd.gov.pl;
- w siedzibie Inspektoratu w Katowicach przy ul. Powstańców 41a - IX piętro - gdzie ogłoszenia te są wywieszane;
Dzięki temu wszyscy potencjalni kandydaci mają równy dostęp do informacji o aktualnych wakatach w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach.


Przebieg naboru

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty, najlepiej z dopiskiem na kopercie "oferta pracy". Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz jest wywieszana na tablicy ogłoszeniowej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach. Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu naboru.

Selekcji kandydatów dokonuje kilkuosobowa komisja, powoływana przez Dyrektora Inspektoratu Transportu Drogowego. Elementem obowiązkowym dla kandydatów jest wypełnienie testów psychologicznych i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji. Jednak przed testami i rozmową mogą być zastosowane inne narzędzia selekcji - test wiedzy lub zadanie symulacyjne. Jest to uzależnione od specyfiki i stopnia złożoności pracy na stanowisku, na które odbywa się nabór. W takiej sytuacji określona ilość kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy czy zadania symulacyjnego, dopuszczonych jest do dalszej selekcji, czyli testów psychologicznych i rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkim kandydatom przyznawane są punkty za stopień spełniania określonych kryteriów, takich samych dla wszystkich. Kryteria te dzielą się na:podstawowe i dodatkowe.
Kryteria te są obowiązkowe przy każdym naborze. Kryteria podstawowe obejmują: wiedzę specjalistyczną, komunikatywność i autoprezentację. Natomiast kryteria dodatkowe dotyczą szczególnych kwalifikacji, potrzebnych na danym stanowisku, wykraczających poza wiedzę specjalistyczną.
Propozycję zatrudnienia otrzymuje kandydat, który w trakcie całego procesu selekcji uzyskał największą liczbę punktów.
Po zakończonym naborze komisja sporządza protokół z jego przebiegu. Protokół ten jest akceptowany przez Dyrektora Generalnego Urzędu.Każdy z kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie, po zakończeniu naboru zostaje pisemnie lub telefonicznie poinformowany o jego wynikach.
Każdy kandydat ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej naboru na każdym etapie. Po każdym zakończonym naborze, w terminie do 14 dni, Inspektorat umieszcza informację o wyłonionym kandydacie do zatrudnienia i wynikach procedury naboru na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Inspektoratu. Ponadto wyniki naboru są publikowane w Biuletynie Służby Cywilnej i Biuletynie Informacji Publicznej.
Wszystkim kandydatom, którzy złożyli oryginały dokumentów, zostaną one odesłane po zakończeniu naboru

Nazwa dokumentu: ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołaszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Stański
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data udostępnienia informacji: 2007-07-03 10:27:48
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 13:02:17

Wersja do wydruku...

corner   corner