logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 
                                                   Katowice dn. 27 maja 2013 r.     
                       
 
 
OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach           przy ul. Żeliwnej 38
        
zaprasza do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy  papieru kserograficznego
 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w Rozdziale XIII druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, parter, pok. nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http://www.katowice.witd.gov.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1250 ryz papieru kserograficznego, typu POLSPEED, format A4, białego, o gramaturze 80g/m2, pakowany w ryzach po 500 arkuszy/1ryza o minimalnych parametrach technicznych i ilości 1250 ryz - opisanej w tabelach A i B załącznika nr 1 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena (waga 100 %).
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – parter, sekretariat, pokój nr 20, do dnia 66 czerwca 2013 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – parter, pokój nr 17 w dniu  6 czerwca 2013 r. o godz. 13.00.
 
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  27 maja 2013  r. pod numerem 90785-2013.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.271.1.1.2013
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 13:58:36
Data udostępnienia informacji: 2013-05-27 13:58:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 14:04:45

Wersja do wydruku...

corner   corner