logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 Katowice dn. 3 października 2012 r.      
                       
OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach           przy ul. Żeliwnej 38
        
zaprasza do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
usługi wykonania specjalistycznej zabudowy  1 szt. samochodu ciężarowego
 marki Renault Master
 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)   i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w Rozdziale XIII druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, parter, pok. nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http://www.katowice.witd.gov.pl
 
Przedmiot zamówienia jest wykonanie specjalistycznej zabudowy pojazdu ciężarowego zamawiającego zgodnie z wymienionymi w załączniku nr 2 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametrami techniczno-użytkowymi, która obejmuje wykonanie:
a)       części biurowej,
b)       części magazynowej,
c)       instalacji grzewczej i wentylacyjnej,
d)       instalacji elektrycznej,
e)       sygnalizacji dźwiękowej,
f)      oznakowania pojazdu, w tym wyposażenie nadwozia w belki świetlne, napisy, pasy odblaskowe, logo Inspekcji Transportu Drogowego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 402),
g)       przemalowania nadwozia (z wyjątkiem pokrywy silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylnich (pokrywa bagażnika)) z koloru białego na kolor ciemnozielony poza fabryką producenta pojazdu w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu- zgodnie z opisem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 402),
h)      doposażenia pojazdu w wymagane wyposażenie związane z wykonaniem zabudowy.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 28 grudnia 2012 r.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena (waga 60 %), termin realizacji zamówienia (waga 20 %), warunki gwarancji (waga 20%).
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – parter, sekretariat, pokój nr 20, do dnia   12 października 2012 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – parter, pokój nr 17 w dniu 12 października 2012 r. o godz. 13.00.
 
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
3 października 2012 r. pod numerem 378846-2012.  

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.3.2012
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03 14:16:46
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03 14:16:46
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 14:29:28

Wersja do wydruku...

corner   corner