logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


                                                                                Katowice, dnia 26 listopada 2008 r.

 

        WAT.3221-13/08 
                                              
                                              
                      
                                                                                              
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  OFERTY

 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że    w postępowaniu  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Świadczenie usług czystościowych w pomieszczeniach siedziby WITD w Katowicach”
 
za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia:
 
    wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: Firma Zajfert, Aleksandra Zajfert, 42-200 Częstochowa, ul. Gersona 8.
 
Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 56.018, 40 zł uzyskała 100,00 pkt.
 
 W zakresie powyższego zamówienia wpłynęły także oferty złożone przez wykonawców:
 
1)         Firma PROBET, Sp. z o.o., 41-506 Chorzów, ul. Limanowskiego 9/1. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 113.764.32 zł uzyskała 49,24 pkt.,
 
2)         Firma WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 116. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 71.812,31zł uzyskała 78,00 pkt.,
 
3)         Firma INWEMER System Sp. z o.o.,97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 45. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 88.839,84 zł uzyskała 63,05 pkt.,
 
4)         Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o., 58-506 Jelenia Góra,  Al. Jana Pawła II 8A. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 65.149,20 zł uzyskała 85,98 pkt.,
 
5)         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, SYSTEM-LUX , Iwona Piątek,41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 14/21a. Oferta powyższego wykonawcy nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. XII 1 i 2 druku w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących terminów wystawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 
6)          ERA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 102.659,53 zł uzyskała 54,57 pkt.,
 
7)         SOGAMA Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Kniejowa 2A.  Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 84.891,60 zł uzyskała 65,99 pkt.,
 
8)         AKROPOLISES Sp. z o.o.,43-300 Bielsko-Biała,ul. 3 Maja 25. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 73.786,56 zł uzyskała 75,92 pkt.,
 
9)         Zakład Ochrony Mienia IMPULS S.C., Janusz Dudek, Bogdan Seweryn, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 67. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 64.162, 08 zł uzyskała 87,31pkt.,
 
10)       G&G INVEST GROUP, Bronisława Kostka, 40-857 Katowice, ul. Klimczoka 5/3. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 77.734,80 zł uzyskała 72,06 pkt.,
 
11)       Zakłady Usługowe POŁUDNIE Sp. z o.o., 31-504 Kraków, ul. Lubicz 14. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 91.307,52 zł uzyskała 61,35 pkt.,
 
12)       EKO-MOS-SYSTEM, Zbigniew Moskwa, 43-140 Lędziny, ul. Pokoju 76/18. Oferta powyższego wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w oparciu o ustalone w specyfikacji kryteria oceny za przedmiot zamówienia, przy zaoferowanej kwocie brutto – 666.299,00 zł uzyskała 8,41 pkt.,
 
 
Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy została odrzucona oferta wykonawcy:
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, SYSTEM-LUX, Iwona Piątek, 41-300 Dąbrowa Górnicza,          ul. Mickiewicza 14/21a.
 
Podstawą do odrzucenia oferty stanowił fakt, iż ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przedłożył zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne z dnia 13 sierpnia 2008 r.
 
 Zgodnie z wymogami zawartymi z pkt. XII ppkt. 1 i 2  druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca obowiązany był złożyć między innymi :
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Przedłożone przez wykonawcę dokumenty zostały wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca został wezwany przez zamawiającego do uzupełnienia oferty  o wymagane dokumenty. Pomimo wystosowanego wezwania wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o wymagane dokumenty.
W takim stanie rzeczy zamawiający uznaje, iż  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiającego z dnia 29 października 2008 r. , co zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 2 stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 
 Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego nie został wykluczony żaden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-13/08 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-26 10:55:23
Data udostępnienia informacji: 2008-11-26 10:55:23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-26 11:04:59

Wersja do wydruku...

corner   corner