logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > wrzesień > 2015-09-03
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.3.2015 w przedmiocie dostawy paliw płynnych dla środków transportu WITD w Katowic

Katowice dn. 3 września 2015 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy paliw płynnych do środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach - nr postępowania:WAT.272.1.3.2015

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęło do zamawiającego w dniu 2 września 2015 r., uprzejmie informujemy:

 

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu udzielenia rabatu na produkty pozapaliwowe ( § 2 ust.13 wzoru umowy)?

Zamawiający wymagając rabatowania wszystkich produktów na poziomie minimum równym wysokości rabatu na paliwa uniemożliwił rabatowanie Wykonawcom, którzy nie mają możliwości udzielenia rabatu na chociażby jeden ze wskazanych produktów. W sytuacji, w której Wykonawca nie może udzielić rabatu na choć jeden z produktów nie będzie mógł zarabatować również paliw. Wykonawca prosi o odstąpienie od wymogu i widzi dla Zamawiającego korzyść – wprowadzenie zmiany pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania i w rezultacie udzielenie bardziej konkurencyjnych cen. Proponuję „13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego opustu w wysokości ……………… (równe lub wyższe rabatowi na paliwa) na zakupy dla oferowanych przez stacje paliwową Wykonawcy innych produktów i usług w ramach posiadanej karty. Rabat obejmuje następujące produkty i usługi: ………………………. (do uzupełnienia po wyborze Wykonawcy)”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie:

- § 2 ust.13 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na: „13.Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego opustu w wysokości równej lub wyższej opustowi na paliwa na zakupy dla oferowanych przez stacje paliwową Wykonawcy innych produktów i usług w ramach posiadanej karty. Opust obejmuje następujące produkty i usługi ……………………………………………….

-§ 4 ust.3 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na: „3. Cena jaką Zamawiający zapłaci za inne produkty i usługi, o których mowa w § 2 ust. 13 umowy wynikać będzie z ilości faktycznie zakupionych towarów i usług oraz ceny obowiązującej w danej stacji paliw Wykonawcy w danym dniu, pomniejszonej o kwotę stałego opustu w wysokości równej lub wyższej opustowi na paliwa.”,

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia dwóch okresów rozliczeniowych miesięcznie (§4 ust.5 umowy)?

Wykonawca wystawi dwie faktury miesięcznie: pierwszą, obejmującą transakcje od 1 do 15 dnia miesiąca, oraz drugą obejmującą transakcje od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość określenia dwóch okresów rozliczeniowych miesięcznie: pierwszego obejmującego transakcje od 1 do 15 dnia miesiąca, oraz drugiego obejmującego transakcje od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego W związku z powyższym zmienia się brzmienie §4 ust.5 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na:

„5. Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury VAT w dwóch okresach rozliczeniowych obejmujących transakcje: od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca wraz ze zbiorczym zestawieniem transakcji z danego okresu rozliczeniowego.”,

 

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający zaakceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury (pkt.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz §4 ust.7 umowy)?

Terminy płatności liczone od daty doręczenia faktury nie są stosowane z uwagi na utrudnione określenie wysokości odsetek w przypadku braku płatności, oraz ponieważ Wykonawca na fakturze umieszcza datę płatności (w chwili wystawienia faktury nie można określić dnia płatności w oparciu o jej dostarczenie). Ponad to, długie terminy płatności powodują wysokie saldo bieżące Zamawiającego, co stanowi wyższe ryzyko dla Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o dopuszczenie terminu 21 dni od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

W związku z powyższym zmienia się:

- postanowienie załącznika nr 1 do druku SIWZ , pkt. 4 „Forma dostawy paliw płynnych lit. b) na brzmienie: „b) faktury zbiorcze za dostarczone paliwo, wystawiane z terminem płatności 21 dni,

- brzmienie §4 ust.7 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na: „7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej wystawienia według zbiorczych zestawień transakcji za dany okres rozliczeniowy załączony do faktury.”,

 

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający ujednolici termin na wydanie kart określony w §2 ust.2 i 3 wzoru umowy (14 oraz 10 dni)?

Wykonawca prosi o określenie terminu 14 dni roboczych (z uwagi na doręczanie kart za pośrednictwem operatora pocztowego).”,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie terminu wydania elektronicznych kart flotowych i ustalenie powyższego terminu na 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie § 2 ust.3 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i aktywowania elektronicznych kart w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.”,

 

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek § 4 ust.6 jeśli Wykonawca umieszcza wymagane dane na fakturze lub w zbiorczych zestawieniach transakcji, a obydwa dokumenty zawierają w sumie wszystkie wymagane dane?

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wykonawca przesyła Zamawiającemu elektroniczny wykaz transakcji (na wskazany adres e-mail i dodatkowo na koncie internetowym) zawierający wymagane dane za wyjątkiem: - ceny jednostkowej przed rabatem (przy czym w treści faktury widnieją ceny przed rabatem i po rabacie) - ceny jednostkowej netto (widnieje jednak wartość netto transakcji).”,

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek § 4 ust.6 umowy w zakresie wykazania informacji wymienionych w powyższym postanowieniu o ile wszystkie wymagane przedmiotowe informacje Zamawiający otrzyma łącznie w wystawionej fakturze lub w zbiorczych zestawieniach transakcji przesłanych drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

 

Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający w odniesieniu do § 5 umowy zaakceptuje obowiązującą u danego Wykonawcy procedurę reklamacyjną?

W przypadku podejrzenia złej jakości paliwa Wykonawca jest zobowiązany przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 14 dni podejmie decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Jeśli zachodzi konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji w tym ze strony Zamawiającego lub operatora stacji Wykonawca wyda decyzję w ciągu 14 dni od powzięcia informacji. Wykonawca na każde żądanie okazuje świadectwo jakości paliwa (wystawione przez akredytowane laboratorium), a Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań – Zamawiający pobierze próbki w obecności pracownika Wykonawcy i przekaże do zbadania wybranej przed siebie jednostce posiadającej ważny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego. W przypadku potwierdzenia złej jakości paliwa koszt badania pokrywa Wykonawca, w pozostałych przypadkach Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie § 5 ust.4 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do druku SIW na:

„4. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o podejrzeniu złej jakości paliwa płynnego. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć pisemną reklamację od Zamawiającego i zająć w ciągu 14 dni decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Jeśli zachodzi konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji w tym ze strony Zamawiającego lub operatora stacji Wykonawca wyda decyzję w ciągu 14 dni od powzięcia informacji. Wykonawca na każde żądanie okazuje Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa wystawione przez akredytowane laboratorium, a Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań. W tym przypadku Zamawiający pobierze próbki w obecności pracownika Wykonawcy i przekaże do zbadania wybranej przed siebie jednostce posiadającej ważny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego. W przypadku potwierdzenia złej jakości paliwa koszt badania pokrywa Wykonawca. W przypadku, gdy przeprowadzone badanie nie potwierdzi złej jakości paliwa koszty badania ponosi Zamawiający.

 

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy Regulaminu Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy Regulaminu Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z postanowieniami umowy i postanowieniami druku SIWZ.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

TRANSPORTU DROGOWEGO

W KATOWICACH

BOGUSŁAW PIOTROWSKI

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD

Nazwa dokumentu: Wyjasnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania przetargowego nr WAT.272.1.3.2015 w przedmiocie dostawy paliw płynnych dla środków transportu WITD w Katowica
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-03 14:03:46
Data udostępnienia informacji: 2015-09-03 14:03:46
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-03 14:16:19

Wersja do wydruku...

corner   corner