logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2010 > listopad > 2010-11-03
Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-6/10

 

Katowice dn. 3 listopada 2010 r.  
                       
OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach  przy ul. Powstańców 41a
        
zaprasza do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
 świadczenia usług ubezpieczenia: mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz floty pojazdów WITD w Katowicach.
 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113, poz. 759) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w rozdziale XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Powstańców 41a, X piętro, pok. 1010 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http:// www.katowice.witd.gov.pl
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania częściowe oznaczone nr 1 i nr 2.
Przedmiotem zadania częściowego oznaczonego nr 1 jest odpłatne świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego w zakresie:
1)    ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) zamawiającego w związku
z prowadzoną działalnością oraz w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia,
2)    ubezpieczenia mienia zamawiającego od ognia i innych zdarzeń losowych,
3)    ubezpieczenia mienia zamawiającego od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamawiającego od wszystkich ryzyk.
 
Przedmiotem zadania częściowego oznaczonego nr 2 jest odpłatne świadczenie usług ubezpieczenia floty pojazdów zamawiającego w zakresie:
 
1)    obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów określone ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) (OC),
2)    ubezpieczenia autocasco za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz
w wyposażeniu pojazdów (AC),
3)    ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
4)    ubezpieczenie assistance (ASS).
 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2013 r.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: cena (waga 100 pkt.).
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego –X piętro, pokój nr 1004, do dnia 15 listopada 2010 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego –X piętro, pokój nr 1012 w dniu 15 listopada 2010 r. o godz. 13.00.
 
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
3 listopada 2010 r. pod numerem 355608-2010.

Załączniki do pobrania: 2010-11-03 15:06:38 - Druk specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2.70 MB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-6/10
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-03 15:00:24
Data udostępnienia informacji: 2010-11-03 15:00:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 15:10:13

Wersja do wydruku...

corner   corner