logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2009 > marzec > 2009-03-05
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postępowania przetargowego nr WAT.3221-1/09

 

                                                Katowice, dn. 4 marca 2009 r. 

     

                                                 OGŁOSZENIE

 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do zamawiającego w dniu 2 marca 2009 r. udziela poniższych wyjaśnień:

 

Pytanie:

 

Czy istnieje możliwość przedstawienia w ofercie wykazu stacji paliw z zaznaczonymi jedynie informacjami, czy dana stacja pracuje w systemie całodobowym? Informuję, iż nie byłby podane dokładne godziny działania stacji paliw.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie wykazu stacji paliw z zaznaczonymi jedynie informacjami, czy dana stacja pracuje w systemie całodobowym bez podania dokładnych godzin działania stacji.
 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawienia w wykazie stacji numerów telefonów stacji paliw?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia wykazu stacji paliw bez podania numerów telefonów tych stacji.
 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.
 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość podania w formularzu ofertowym cen z 4 lub 5 marca? Informuję jednocześnie, iż podanie ceny paliwa z jednego, konkretnego dnia, przez wszystkich wykonawców, zwiększyłoby obiektywizm zamawiającego przy dokonywaniu wyboru wykonawcy.
 
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt.XX, ppkt. 2 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawa określenia ceny ofertowej za przedmiot zamówienia pozostaje w wyłącznej kompetencji wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, zatem obowiązany jest podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia ceny za przedmiot zamówienia, określonej na dzień złożenia oferty.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe (§ 3 ust. 2 projektu umowy):
-10 zł netto za kartę nową,
-10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych)?
 
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z pkt. XX ppkt. 2 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia kwestia określania opłaty za wydanie karty magnetycznej lub chipowej umożliwiającej zakup paliw płynnych pozostaje w wyłącznej kompetencji ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest   określić wysokość opłaty za wydanie wnioskowanej liczby kart paliwowych i podać ją  w stosownym formularzu ofertowym. Wysokość opłat za wydanie kart będzie uwzględniona w stosownie zmienionym brzmieniu przepisu § 3 ust. 2 projektu umowy.
 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawienia w załączniku do faktury dat poszczególnych tankowań ( § 4 ust.1 pkt. 1)?
Informuję jednocześnie, iż daty poszczególnych transakcji przedstawione byłby w raporcie elektronicznym, który przesyłany byłby do zamawiającego drogą mailową, a także na spersonalizowanym portalu internetowym, do którego zamawiający otrzymałby bezpłatny dostęp.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu przedstawienia w załączniku do faktury dat dotyczących poszczególnych tankowań o ile, zamawiającemu daty poszczególnych transakcji zostaną nieodpłatnie udostępnione przez wykonawcę w innej formie np. w formie elektronicznej przesyłanej drogą mailową lub za pomocą dostępu do portalu internetowego wykonawcy.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany brzmienia zapisu § 4 ust. 2 w projekcie umowy na następujący: „Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Faktury wystawiane będą od 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego”? Informuję, iż zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę wystawiamy nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
 
 Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia przepisu § 4 ust. 2 projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość zaakceptowania jako dnia zapłaty, dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy (§ 4 ust. 4 projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje jako dzień zapłaty, dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu § 5 ust. 1 pkt. 3 w projekcie umowy? Informuję iż z względu na ilość stacji paliw jakie posiada wykonawca, nie jesteśmy technicznie w stanie informować zamawiającego o zamknięciu stacji. Informuję jednocześnie, iż zamawiający będzie miał możliwość tankowania na dowolnie wybranej stacji z załącznika, dlatego też wymóg wskazywania stacji zastępczej nie jest wg. nas niezbędny.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że dopuszcza możliwość odstąpienia od przepisu § 5 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy, o ile  z załączonej oferty wynikać będzie, że wykonawca posiada ilość stacji paliw w liczbie większej niż wymagana przez zamawiającego w pkt. II, ppkt. 1 załącznika nr 1 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu § 5 ust. 3 w projekcie umowy? Proponuję jednocześnie dodanie zapisu następującej treści „W razie stwierdzenia dostarczania paliw płynnych nie spełniających odpowiednich dla nich parametrów techniczno-eksploatacyjnych, zamawiający zwraca się do wykonawcy z reklamacją. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie zamawiającego.  Od momentu przyjęcia reklamacji wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.
 
 
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż wyraża zgodę na odstąpienie od przepisu § 5 ust. 3 projektu umowy i wprowadzenie brzmienia podanego powyżej.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu § 6 ust. 1 w projekcie umowy? Informuję, iż ze względu na charakter dostaw oraz ilość stacji, jakie posiadamy w naszym systemie, zwłoki w dostawie paliw, które zakłada ten zapis, są praktyczne niemożliwe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od przepisu § 6 ust. 1 projektu umowy.
 
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu § 6 ust. 2 pkt. 3 w projekcie umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od przepisu § 6 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu § 6 ust. 4 pkt. 1 w projekcie umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od przepisu § 6 ust. 4 pkt. 1 projektu umowy.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość dodania w projekcie umowy zapisu następującej treści:
„W przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność zmawiający , zapłaci on wykonawcy karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, do których znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dodania w projekcie umowy przepisu o powyższej treści.
 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość doprecyzowania zapisu § 7 ust. 3 umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż możliwe jest doprecyzowanie § 7 ust. 3 umowy poprzez przyjęcia brzmienia o treści:
„Dokonane w terminie obowiązywania umowy lub w okresie jej wypowiedzenia dostawy paliw płynnych są ważne i podlegają rozliczeniu na zasadach określonych w umowie”.

 

   

                                                                

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postępowania przetargowego nr WAT.3221-1/09
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 09:46:28
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 09:46:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 10:05:38

Wersja do wydruku...

corner   corner