logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2008 > grudzień > 2008-12-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-12/08 prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy 3 szt. drukarek

 

                                                                  Katowice, dnia 16  grudnia 2008 r.
 
 
        WAT.3221-12/08                                           
                                                                      
                                              
 
           
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że   w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 3 szt. drukarek komputerowych, laserowych:
 
-    za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez  wykonawcę :
 
 Bit –Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Mariusz Permus, Sp. Jawna, z siedzibą:40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4.
 
Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert wykonawców nie wykluczonych.
 
 W zakresie powyższego zamówienia wpłynęły także oferty złożone przez wykonawców:
 
1.      AF SEKO Sp. z o.o. z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17,
2.      Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 27,
3.      Komputronik S.A. z siedzibą: 60-003 Poznań, ul. Wołczyńska 37.
 
W przedmiotowym postępowaniu wniesione zostały oferty, których ocena zgodnie z kryteriami i sposobie oceny ofert zawartymi w pkt. XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
 

Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
konfiguracja
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
Liczba punktów
w kryterium
czas
 reakcji
Liczba punktów
w kryterium
czas
naprawy
Łączna
punktacja
BIT-TECHNOLOGIES
Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. Jawna,
40-007 Katowice
ul. Uniwersytecka 4
60,00 PKT.
20,00 PKT.
6,00 PKT.
O,16 PKT.
0,71 PKT.
86,87 PKT.
PROGRESS Systemy Komputerowe
Sp. z o.o.,
31-120 Kraków
ul. Mickiewicza 27
44,14 PKT.
20,00 PKT.
10,00 PKT.
5,00 PKT.
0,71 PKT.
79,85 PKT.
KOMPUTRONIK S.A.,
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
54,26 PKT.
20,00 PKT.
6,00 PKT.
0,21 PKT.
5,00 PKT.
85,47 PKT.

 
 
 
Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 ww. ustawy został wykluczony z ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego  wykonawca:
AF SEKO Sp. z o.o. z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 17,
 
Podstawą do wykluczenia wykonawcy stanowił fakt, iż ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że wykonane dostawy, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do oferty zostały wykonane należycie oraz nie przedłożył poświadczonego przez wykonawcę tłumaczenia na język polski dokumentu sporządzonego w języku angielskim stanowiącego załącznik nr 3 do oferty.
 
 Zgodnie z wymogami zawartymi z pkt. XII ppkt. 7 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca obowiązany był złożyć między innymi :
 
-       wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-      w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Ponadto wykonawca załączył do oferty dokument sporządzony w języku angielskim bez tłumaczenia dokumentu poświadczonego przez wykonawcę.
 
Wykonawca został wezwany przez zamawiającego do uzupełnienia oferty  o wymagane dokumenty. Pomimo wystosowanego wezwania wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o wnioskowane dokumenty.
 
W takim stanie rzeczy zamawiający na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień wykluczył wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
 
Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna  oferta z  wykonawców nie wykluczonych  ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
                                                                  

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-12/08 prowadzonego w ramach przetagru nieogranioczonego w przedmiocie dostawy 3 szt. drukarek kompute
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16 16:06:20
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 16:06:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-16 16:12:47

Wersja do wydruku...

corner   corner