logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2008 > grudzień > 2008-12-02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-12/08 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

                                                         Katowice, dnia 1 grudnia 2008 r.

 
 
 
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje, że  w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:
 
a)  22 szt. komputerów przenośnych (laptopów) – zadanie nr 1,
      za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez  wykonawcę :
 
 Global Technology Sp. z o.o., z siedzibą: 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58/33a.
 
Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert wykonawców nie wykluczonych.
 
 W zakresie powyższego zamówienia wpłynęły także oferty złożone przez wykonawców:
 
1.      Reset Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Motycz 232,
2.      Wasko S.A. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6,
3.     Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą: 31-120 Kraków,  al. Mickiewicza 27,
4.      Inter-MS Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą: 40-010 Katowice, ul. Warszawska 63a/1,
5.      F.H.U. Włodipol z siedzibą: 30-550 Kraków, ul. Janowa Wola 2 – oferta złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
 
W przedmiotowym postępowaniu wniesione zostały oferty, których ocena zgodnie  z kryteriami i sposobie oceny ofert zawartymi w pkt. XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
 

Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
konfiguracja
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
Liczba punktów
w kryterium
czas
 reakcji
Liczba punktów
w kryterium
czas
naprawy
Łączna
punktacja
GLOBAL TECHNOLOGY
Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 58/33a
03-468 Warszawa
55,31 PKT.
20,00 PKT.
10,00 PKT.
2,5 PKT.
5,00 PKT.
92,81 PKT.
WASKO S.A.
44-100 Gliwice
ul. Berbeckiego 6
55,16 PKT.
20,00 PKT.
3,00 PKT.
0,63 PKT.
1,00 PKT.
79,79 PKT.
PROGRESS Systemy Komputerowe
Sp. z o.o., 31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 27
60,00 PKT.
20,00 PKT.
3,00 PKT.
5,00 PKT.
0,36 PKT.
88,36 PKT.
INTER- MS GÓRNY Śląsk Sp. z o.o.
40-010 Katowice
ul.Warszawska 63a/1
 48,58 PKT.
20,00 PKT.
3,00 PKT.
5,00 PKT.
0,71 PKT.
77,29 PKT.

 
   b)   5 szt. monitorów komputerowych, ciekłokrystalicznych – zadanie nr 2
za najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
 
Global Technology Sp. z o.o., z siedzibą: 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 58/33a.
 
Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert wykonawców nie wykluczonych.
 
W zakresie powyższego zamówienia wpłynęły także oferty złożone przez wykonawców:
 
1.      Reset Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Motycz 232,
2.      Wasko S.A. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6,
3.      Inter-MS Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą: 40-010 Katowice, ul. Warszawska 63a/1,
4.      F.H.U. Włodipol z siedzibą: 30-550 Kraków, ul. Janowa Wola 2 – oferta złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
 
W przedmiotowym postępowaniu wniesione zostały oferty, których ocena zgodnie   z kryteriami i sposobie oceny ofert zawartymi w pkt. XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawia się następująco:
 

Nazwa wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
konfiguracja
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
Liczba punktów
w kryterium
czas
 reakcji
Liczba punktów
w kryterium
czas
naprawy
Łączna
punktacja
GLOBAL TECHNOLOGY
Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 58/33a
03-468 Warszawa
 51,15 PKT.
20,00 PKT.
10,00 PKT.
2,50 PKT.
5,00 PKT.
88,65 PKT.
WASKO S.A.
44-100 Gliwice
ul. Berbeckiego 6
 48,68 PKT.
20,00 PKT.
3,00 PKT.
0,31 PKT.
0,50 PKT.
72,49 PKT.
INTER- MS GÓRNY Śląsk Sp. z o.o.
40-010 Katowice
ul. Warszawska 63a/1
55,59 PKT.
20,00 PKT.
3,00 PKT.
5,00 PKT.
0,71 PKT.
84,30 PKT.

 
Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 ww. ustawy został wykluczony z ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego  w zakresie zadania nr 1 i 2 wykonawca:
 
Reset Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Motycz 232.
 
Podstawą do wykluczenia wykonawcy stanowił fakt, iż ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedłożył zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach nr R-1/490-1409/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r., które  wystawione zostało wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ponadto w złożonej ofercie wykonawca nie przedłożył żądanego przez zamawiającego wykazu wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
 Zgodnie z wymogami zawartymi z pkt. XII ppkt. 2 i 7 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca obowiązany był złożyć między innymi :
 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 
-     wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Wykonawca został wezwany przez zamawiającego do uzupełnienia oferty  o wymagane dokumenty. Pomimo wystosowanego wezwania wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o wnioskowane dokumenty.
 
W takim stanie rzeczy zamawiający na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień wykluczył wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia.
 
Jednocześnie zgodnie z wymogiem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego nie została odrzucona żadna  oferta z  wykonawców nie wykluczonych  ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-12/08 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 11:56:13
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 11:56:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-26 15:18:23

Wersja do wydruku...

corner   corner