logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2018 > maj > 2018-05-21
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego WITD w Katowicach

Katowice dn. 21 maja 2018 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach o wartości nie przekraczającej 1.200 zł

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Zagospodarowanie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego odbywa się poprzez:

a) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z § 38 rozporządzenia;

b) przekazanie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a - zgodnie z § 39 rozporządzenia;

c) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a, b - zgodnie z § 9 - § 24 rozporządzenia;

d) likwidacji w przypadku nie zagospodarowania w sposób określony w pkt. a, b, c, - zgodnie z § 8 ust.4 rozporządzenia.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w godzinach 8.30 – 14.00 w terminie od dnia 22.05.2018 do dnia 29.05.2018 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

2. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b) wskazanie składnika (składników) majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

d) telefon kontaktowy,

e) adres: e-mail.

 

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

b) statut jednostki,

c) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy,

h) adres: e-mail.

Wzór wniosku w sprawie otrzymania składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wnioski w sprawie otrzymania składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny można kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Katowicach. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie WITD w Katowicach - pok. nr 20 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 30.05.2018 r. na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem składników majątku ruchomego WITD w Katowicach oraz do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pan Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego Andrzej Jaworski, tel. kont. 32 42 88 157.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

 

4. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zakupu z chwilą zamieszczenia na stronie BIP WITD w Katowicach ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie BIP tutejszej jednostki po dniu 30.05.2018 r. Termin składania ofert zostanie zamieszczony w ogłoszeniu. Wzór wniosku w sprawie nabycia składnika majątku ruchomego zostanie zamieszczony na stronie BIP WITD w Katowicach.

Załączniki do pobrania: 2018-05-21 13:28:11 - Załącznik nr 1 do ogłoszenia (57.50 kB)
2018-05-21 13:29:04 - Załącznik nr 2 do ogłoszenia (33.00 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: ogłoszenie
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 13:18:23
Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 13:18:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 13:29:44

Wersja do wydruku...

corner   corner