logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


INSPEKTORAT > Podstawy prawne

Inspekcja Transportu Drogowego powstała na podstawie art. 48 ustawy o transporcie drogowym. Zadania inspekcji w województwie od 1 stycznia 2007 roku wykonuje Wojewoda Śląski, działający za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, będącego kierownikiem wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Pod względem liczby inspektorów Wojewódzki Inspektorat w Katowicach jest razem z Inspektoratem w Poznaniu i w Warszawie jednym z trzech największych w kraju. W dniu 3 stycznia 2006 roku jako jeden z trzech inspektoratów w kraju otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2000

Poniżej zamieszczono wybrane przepisy ustawy o transporcie drogowym

Dz.U.07.125.874

2007.10.10                   zm.   Dz.U.07.176.1238              art. 28

2007.11.03                   zm.   Dz.U.07.192.1381              art. 1

2007.12.06         zm. przen.   Dz.U.07.99.661                 art. 3

Ustawa dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity)

 

Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1)  przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

2)  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy; 

 3)  zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

1)  w ramach powszechnych usług pocztowych,

2)  w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

3)  przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,

4)  w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Art. 48. Tworzy się Inspekcję Transportu Drogowego, zwaną dalej "Inspekcją", powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 3.

Art. 50. Do zadań Inspekcji należy kontrola:

1)  dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

2)  dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art. 1;

3)  ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;

4)  przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

5)  przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;

6)  przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

7)  wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.9));

8)  kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.

 

 

 

Nazwa dokumentu: Podstawy prawne
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Winiarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Winiarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2007-06-11 12:44:51
Data udostępnienia informacji: 2007-06-11 12:44:51
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 15:28:38

Wersja do wydruku...

corner   corner