Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BiP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Data publikacji i aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach dla strony witdkatowice.sisco.info przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony -„Test – European Internet Inclusion Initiative”, (test dostępny pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej BIP można korzystać z narzędzi do powiększania czcionek, podnoszenia kontrastu oraz ze standardowych skrótów klawiaturowych, oferowanych przez przeglądarkę internetową osoby odwiedzającej stronę internetową tutejszego Urzędu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:

e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl
telefon: 32 20 77 777
adres skrytki ePUAP: /SUW2/urzad

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach w ramach zawartej z firmą Ekoenergia Silesia S.A. umowy najmu korzysta z pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Dojazd do siedziby WITD w Katowicach oznakowany jest tablicami informacyjnymi kierunkowymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej oraz tablicą informacyjną przed budynkiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych miejsc do parkowania pojazdów, zlokalizowanych obok wejścia do budynku siedziby jednostki. Dostęp do pomieszczeń biurowych, w tym do sekretariatu jednostki, dla osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwy poprzez wejście klatką schodową oraz wjazd windą, znajdującą się obok klatki schodowej. Obie drogi umożliwiają swobodny dostęp do oznakowanego pomieszczenia sekretariatu.

Inne informacje i oświadczenia

Z uwagi na fakt, iż obowiązki wynikające z zapewnienia dostępności architektonicznej ciąży na właścicielach obiektów użyteczności publicznej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach wystąpił do firmy Ekoenergia Silesia S.A. o podjęcie działań zmierzających do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696).