logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
minus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

I. ZAMAWIAJĄCY

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KATOWICACH

NUMER REGON: 277715490, NUMER NIP: 954-23-95-790,

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

ADRES: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice,

NUMER TELEFONU: (32) 42 -88 -150,

NUMER FAKSU: (32) 42 -88-151,

ADRES E-MAIL: biuro@katowice.witd.gov.pl,

ADRES STRONY INTERENTOWEJ: http://www.katowice.witd.gov.pl,

ADRES STRONY INTERENTOWEJ BIP: http://witdkatowice.sisco.info,

GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Rafał Kasprzyk - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,

NUMER TELEFONU: (32) 42 -88 -150,

NUMER FAKSU: (32) 42 -88-151,

ADRES E-MAIL: biuro@katowice.witd.gov.pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mobilnej linii diagnostycznej na potrzeby WITD w Katowicach”

III. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mobilnej linii diagnostycznej na potrzeby WITD w Katowicach.

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie

1) zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych, związanych z realizacją zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;

2) najnowszych, najkorzystniejszych, najtańszych oraz najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia;

3) zebraniu informacji służących do opracowania dokumentacji zamówienia.

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „REGULAMINU PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO PORZEDZAJĄCEGO OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA POTRZEBY WITD W KATOWICACH” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie wniosku „Zgłoszenie do udziału w dialogu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 regulaminu, o którym mowa w pkt.1. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:

1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

2) spotkania indywidualnego z uczestnikami;

3) spotkania grupowego z uczestnikami, - na określony przez Komisję temat oraz w określonych przez Przewodniczącego Komisji trybie i terminach. Przewodniczący Komisji decyduje o prowadzeniu dialogu z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji, określonych w regulaminie, o którym mowa w pkt.1. 5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na: 30.11.2017 r.

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz „REGULAMINIE PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO PORZEDZAJĄCEGO OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ NA POTRZEBY WITD W KATOWICACH” składają prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek „Zgłoszenie do udziału w dialogu” wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zgłoszenia można składać:

1) osobiście, w siedzibie zamawiającego;

2) faksem na nr 32 42 88 151 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@katowice.witd.gov.pl.

3. Termin składania zgłoszeń: 31.08.2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

Śląski Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Anna Sokołowska- Olesik

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o dialogu technicznym
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 10:02:08
Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 10:02:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 10:13:07

Wersja do wydruku...

corner   corner