logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
plus Dostępność
 KIERUNKI DZIAŁANIA WITD w KATOWICACH
minus Podstawy prawne
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i majątek
plus Sprawozdanie finansowe
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD Katowice
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
plus Informacja o zakupach środków trwałych finansowanych z budżetu państwa
 SKARGI I WNIOSKI
minus Skargi i wnioski
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 25 lutego 2020 r.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAT.272.3.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawy pojazdów osobowych, oznakowanych używanych jako pojazdy uprzywilejowane Inspekcji Transportu Drogowego z napędem 100% elektrycznym oraz hybrydowym Plug-in” -jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano oferty:

a) zadanie częściowe nr 1 w zakresie dostawy samochodu osobowego, oznakowanego używanego jako pojazd uprzywilejowany ITD z napędem 100% elektrycznym – ofertę oznaczoną przez Zamawiającego nr: WAT.272.3.1/1a/2020,

b) zadanie częściowe nr 2 w zakresie dostawy samochodu osobowego, oznakowanego używanego jako pojazd uprzywilejowany ITD z napędem hybrydowym Plug- in – ofertę oznaczoną przez Zamawiającego nr: WAT.272.3.1/1/2020

złożone przez Wykonawcę: MM CARS Kościuszki Sp. z o.o. ul. Kościuszki 253, 40-690 Katowice

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art.24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonych w rozdziale XX druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej jako siwz) tj.:

a) dla zadania częściowego nr 1: ceny łącznej oferty brutto „Cb” (znaczenie 60%), wysokości zużycia energii przez pojazd dla napędu elektrycznego „Ee” (znaczenie 10%), zasięgu pojazdu „Zp” (znaczenie 20%), pojemności akumulatora trakcyjnego „Pa” (znaczenie 10%),

b) dla zadania częściowego nr 2: ceny łącznej oferty brutto „Cb” (znaczenie 60%), wysokości zużycia energii przez pojazd dla napędu spalinowego „Es” (znaczenie 20%), wysokości emisji zanieczyszczeń dla napędu spalinowego „Zs” (znaczenie 20%) oferty Wykonawcy MM CARS Kościuszki Sp. z o.o. ul. Kościuszki 253, 40-690 Katowice – uzyskały najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 w zakresie poszczególnych zadań częściowych, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XX ppkt. 4 siwz.

Ponadto Zamawiający informuje, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferty są zgodne z wymaganiami siwz. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że oferty Wykonawcy: MM CARS Kościuszki Sp. z o.o. ul. Kościuszki 253, 40-690 Katowice są najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz postanowień siwz. Zamawiający informuje, iż w powyższym postępowaniu złożono wyłącznie oferty ze strony powyższego Wykonawcy.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom.

 

 

Sprawa wyłączona z systemu EZD.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.242.3.1.2020 w zakresie dostawy pojazdów osobowych, oznakowanych z napędem 100% elektrycznym oraz hybrdyowym Plug-i
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2020-02-26 07:14:51
Data udostępnienia informacji: 2020-02-26 07:14:51
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-26 08:30:44

Wersja do wydruku...

corner   corner