logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
minus Deklaracja dostępności
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

                               Katowice dn. 17 września 2010 r.                                   
 
OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 41a
        
zaprasza do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
 dostawy składników umundurowania służbowego i dystynkcji dla inspektorów  
transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, metodą warunku granicznego „spełnia / nie spełnia”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i przepisami rozdziału 3 oddziału 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie o udzielnie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy na podstawie art. 16 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych – wspólnie oraz w imieniu i na rzez 10 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Wszelkie czynności w zakresie prowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz WITD w Katowicach wykonuje  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1, XIII piętro, w sekretariacie   od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorek w godz. od 8.00 do 16.00 .
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http://www.witd.bydgoszcz.pl
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego składników umundurowania, których ilość została określona w załącznikach nr 1- 3 do niniejszego ogłoszenia.
 
 Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena (waga 70 pkt.), termin realizacji zamówienia (30 pkt).
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – WITD w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1, do dnia 28 października 2010 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego WITD w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1,  w  dniu 28 października 2010 r. o godz. 13.00.
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich . w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 września 2010 r., pod numerem referencyjnym 2010-123135.

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-3/10
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-17 14:33:43
Data udostępnienia informacji: 2010-09-17 14:33:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-17 14:55:47

Wersja do wydruku...

corner   corner