logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
plus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
minus Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 2019 roku
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 29 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAT.272.3.4.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawy samochodu osobowego” -jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr WAT.272.3.4/1/2018 złożoną przez Wykonawcę: MOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 29.

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art.24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonych w rozdziale 18 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej jako siwz) tj.: ceny brutto „Cb” (znaczenie 60%), okres gwarancji mechanicznej na samochód „Gp” (znaczenie 20%), wartość zużycia energii przez samochód „We” (znaczenie 20%).

Oferta Wykonawcy: MOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 29 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 18 ppkt. 4 siwz. Ponadto Zamawiający informuje, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest zgodna z siwz. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że oferta Wykonawcy MOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 29 jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz postanowień siwz.

Zamawiający informuje, iż w powyższym postępowaniu złożono wyłącznie ofertę ze strony powyższego Wykonawcy.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie.

 

 

Śląski Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Anna Sokołowska-Olesik

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.3.4.2018 w przedmiocie dostawy samochodu osobowego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 12:12:43
Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 12:12:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 13:26:55

Wersja do wydruku...

corner   corner