logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
minus Inne informacje
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Katowice dn. 11 kwietnia 2019 r. 

 

 Ogłoszenie nr WAT.2613.8.2019 o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach o wartości przekraczającej kwotę 1200 zł

 

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) zwanego dalej rozporządzeniem, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, darowizny.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia. 1. Zagospodarowanie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego odbywa się poprzez:

a) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z § 38 rozporządzenia;

b) przekazanie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a - zgodnie z § 39 rozporządzenia;

c) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a, b - zgodnie z § 9 - § 24 rozporządzenia;

d) likwidacja w przypadku nie zagospodarowania składnika w sposób określony w pkt. a, b, c, - zgodnie z § 8 ust.4 rozporządzenia.

Składniki majątku można oglądać w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w godzinach 8.30 – 14.00 w terminie od dnia 11.04.2019 do dnia 18.04.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 32 42 -88 -157.

2. Jednostki wymienione w § 38 ust. l i ust. 2 rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

b) wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,

d) telefon kontaktowy,

e) adres: e-mail.

 

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. l rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające poniższe dane:

a) nazwę i adres podmiotu (jednostki) ,

b) statut jednostki,

c) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nazwa i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

g) telefon kontaktowy,

h) adres: e-mail.

Wzór wniosku w sprawie otrzymania składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku do ogłoszenia, w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach - pok. nr 20, przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 19.04.2019 r., do godz.14.00 na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem składników majątku ruchomego WITD w Katowicach oraz do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego Andrzej Jaworski lub inspektor Paweł Magier tel. kont. 32 42 88 157.

Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia w aktach sprawy.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione § 38 ust. l i ust. 2 rozporządzenia w będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione § 39 ust. l rozporządzenia w będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kierownik jednostki po analizie potrzeb podmiotu wnioskującego.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych skladnikach majątku ruchomego WITD w Katowicach
Podmiot udostępniający: WITD Katowice
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2019-04-11 12:21:51
Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 12:21:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 13:46:13

Wersja do wydruku...

corner   corner