logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2008 > listopad > 2008-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-14/08

 

                                                                                                                                   Katowice dn. 20 listopada 2008 r.          
                       
OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach           przy ul. Powstańców 41a
        
  zaprasza do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego            w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
 dostawy 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego
 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena  spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, metodą warunku granicznego „spełnia / nie spełnia”.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 i przepisami rozdziału 3 oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, przy ul. Powstańców 41a, IX piętro, pok. 911 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest także na stronie zamawiającego pod adresem http://www.katowice.witd.gov.pl
 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego.
 
 Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Ponadto zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: najniższa cena (waga 64 pkt.), parametry techniczne i wyposażenie samochodu (waga 26 pkt.), warunki gwarancji (waga 10 pkt.).
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – pokój nr 903, do dnia 28 listopada 2008 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pokój nr 901 w dniu 28 listopada 2008 r. o godz. 13.00.
Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 listopada 2008 r., pod numerem 248452-2008.

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-20 14:49:44 - Druk specyfikacji istotnych warunków zamówienia (0.00 B)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w ramach postępowania przetargowego nr WAT.3221-14/08
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2008-11-20 14:45:15
Data udostępnienia informacji: 2008-11-20 14:45:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-20 14:58:23

Wersja do wydruku...

corner   corner