logo
Wersja dla niedowidzących
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE PODSTAWOWE
minus Dane teleadresowe
minus Kontakt
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Polityka cookies
 INSPEKTORAT
minus Podstawy prawne
minus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
minus Wydziały
minus Regulamin organizacyjny
minus IOD
minus RODO
 POLITYKA JAKOŚCI
minus Deklaracja polityki jakości
 BUDŻET I MAJĄTEK WITD
minus Budżet i sprawozdania finansowe
minus Majątek
 POZOSTAŁE INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Słownik skrótów
 INFORMACJE O STAŻU, PRAKTYCE   LUB ZATRUDNIENIU W WITD
minus Informacje o stażu w WITD
minus Informacje o praktyce w WITD
minus ABC Rekrutacji w Służbie Cywilnej
plus Oferty pracy
 PETYCJE
plus Petycje
 UDZIELANIE ULG W SPŁACIE KAR PIENIĘŻNYCH
minus Udzielanie ulg w spłacie należności Skarbu Państwa, z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
 PROCEDURY KONTROLI
minus Ogólne procedury kontroli, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2019 > marzec > 2019-03-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.3.1.2019 w przedmiocie dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego

Katowice dn. 25 marca 2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAT.272.3.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego” -jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr WAT.272.3.1/1/2019 złożoną przez Wykonawcę: „AMZ-KUTNO” S.A. z siedzibą w Kutnie przy ul. Klęczkowskiej 18.

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art.24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust.1 ustawy Pzp. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryterium oceny ofert określonych w rozdziale 19 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej jako siwz) tj.: ceny oferty brutto (znaczenie 60%), okresu gwarancji mechanicznej na samochód „Gp” (znaczenie 5%), okresu gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu „Gk” (znaczenie 15%), liczby dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia „Ps” (znaczenie 15%), wysokości zużycia energii przez samochód „We” (znaczenie 5%).

Oferta Wykonawcy „AMZ-KUTNO” S.A. uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 65,00, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 19 ppkt. 4 siwz. Ponadto Zamawiający informuje, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest zgodna z siwz. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że oferta Wykonawcy „AMZ-KUTNO” S.A. jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz postanowień siwz. Zamawiający informuje, iż w powyższym postępowaniu złożono wyłącznie ofertę ze strony powyższego Wykonawcy. W załączeniu do niniejszego zawiadomienia Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie. Sprawa wyłączona z systemu EZD.

 

Śląski Wojewódzki

Inspektor Transportu Drogowego

Anna Sokołowska-Olesik

Załączniki do pobrania: 2019-03-25 12:53:36 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.29 MB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WAT.272.3.1.2019 w przedmiocie dostawy mobilnego laboratorium antysmogowego
Podmiot udostępniający: WITD w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Jaworski
Data wytworzenia informacji: 2019-03-25 11:45:18
Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 11:45:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-25 12:56:31

Wersja do wydruku...

corner   corner